. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania Zapraszamy do obejrzenia galerii z 5. K?odzkiej Lekcji ?piewania   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-02-21 09:11:19   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8   9   10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Rwna? Szanse 2008
Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Rwna? Szanse 2008 Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Rwna? Szanse 2008
Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci
administrowany przez
Polsk? Fundacj? Dzieci i M?odzie?y


Regionalny Konkurs Grantowy 2008 jest drugim konkursem og?oszonym w Programie "Rwna? Szanse" w jego nowym kszta?cie. Maj?c na uwadze to, by Program ca?y czas si? dostosowywa? do zmieniaj?cych si? warunkw, jego kszta?t zosta? poddany gruntownej analizie. W jej trakcie korzystali?my ze wsparcia zewn?trznych zespo?w eksperckich, ktre s?u?y?y nam swoj? wiedz?. Rezultatem opisanego procesu jest nowy kszta?t Programu - precyzyjnie okre?lony cel, a tak?e po?o?enie wi?kszego nacisku na diagnozowanie potrzeb lokalnego ?rodowiska oraz na efektywno?? projektw i ich profesjonaln? ewaluacj?.   czytaj wiecej... :: pobierz plik Microsoft Word kryteriami oceny konkursu :: :: pobierz plik Microsoft Word kryteriami oceny konkursu :: :: pobierz plik Microsoft Word formularzem konkursu :: :: pobierz plik PDF z zasadami konkursu :: :: pobierz plik Microsoft Word z zasadami konkursu ::
Dodane: 2008-08-08 11:09:48   Autor: Wiktor Krokodyl.

Komiks o Spo?ecznej
Komiks o Spo?ecznej W k?odzkich przedszkolach mo?na sobie wzi?? komiks o naszej szkole. Autorem rysunkw jest pan Jacek Adamowski. Pomys?y na teksty w dymkach zebra?, z wypowiedzi naszych uczniw z klas od pierwszej do trzeciej, pan Janusz Laska. Ca?o?? jest bardzo kolorowa, przyjazna i ??czy w sobie przyjemno?? czytania i ogl?dania z prb? rozwi?zywania ciekawych zada?. Warto si?gn?? po nowe wydawnictwo K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego pod tytu?em "Szcz??liwy i bezpieczny Ja? ze Spo?ecznej".   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-05-21 16:33:21   Autor: Mietek Kowalcze.

?wi?to Ulicy Daszy?skiego
?wi?to Ulicy Daszy?skiego ZAPRASZAMY...
Dnia 24 maja 2008 zapraszamy wszystkich mieszka?cw K?odzka i powiatu od godz. 10.00 do 20.20 na ulic? Daszy?skiego i w jej okolice!
Tego dnia na wszystkich czekaj? liczne atrakcje! Program ?wi?ta znajduje si? obok. Ka?dy znajdzie w nim co? dla siebie. W t? wyj?tkow? sobot? monet? obiegow? na ulicy Daszy?skiego b?dzie K?odzki Talar. Talary mo?na b?dzie wygra? w konkursach. Za talary b?dzie mo?na kupowa?. Talary b?dzie mo?na wymienia? na z?otwki.   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-05-15 18:59:23   Autor: Wiktor Krokodyl.

Sposoby na rwne szanse, czyli Regionalne Forum Edukacyjne - trzy spotkania
Sposoby na rwne szanse, czyli Regionalne Forum Edukacyjne - trzy spotkania Zapraszamy do lektury artyku?u Miecia Kowalcze "Sposoby na rwne szanse, czyli Regionalne Forum Edukacyjne - trzy spotkania"   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-04-28 20:12:33   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKA? NAM SWモJ 1%
PRZEKA?  NAM  SWモJ  1% 1% podatku nale?nego wynikaj?cy z zeznania rocznego PIT mo?na przekaza? na rzecz organizacji po?ytku publicznego, dzia?aj?cej w oparciu o ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z p?n. zm.).

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si? na ko?cu ka?dego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazuj? wi?c w tym roku rwnie? podatnicy podatku liniowego, rycza?towcy oraz podatnicy graj?cy na gie?dzie. Nie mo?na przekaza? 1% karty podatkowej. Wniosek taki mo?na rwnie? z?o?y? na pi?mie, w postaci odr?bnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskaza? nazw? i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru S?dowego).

Nie mo?na pomyli? si? w nazwie czy numerze KRS, nale?y dok?adnie przepisa? j? z ministerialnego wykazu. Pomy?ka oznacza nie z?o?enie wniosku. Przy oczywistych omy?kach w nazwie urz?dy skarbowe b?d? zapewne odpoznawa? nazwy organizacji, albo wzywa? do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansw). Mog? jednak tego nie zrobi?. Pomy?ka w numerze KRS mo?e prowadzi? do wskazania zupe?nie innej organizacji. Tutaj wi?c nale?y by? absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest z?o?enie zeznania w terminie. Zeznania z?o?one po terminie nie daj? prawa przekazania 1%, nawet je?eli wniosek zosta? odr?bnie z?o?ony wcze?niej.


Dane 1% KTO
Nazwa: K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
Numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru S?dowego): 0000092490
Dodane: 2008-04-28 16:10:11   Autor: Wiktor Krokodyl.

Galeria - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna? Szanse - ?widnica-Milicz-Opole
Galeria - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna? Szanse - ?widnica-Milicz-Opole Z przyjemno?ci? prezentujemu obszern? galeri? z IV Regionalnego Forum Edukacyjnego PROGRAM: RモWNA? SZANSE - ?widnica-Milicz-Opole   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-04-27 22:34:41   Autor: Wiktor Krokodyl.

PROGRAM - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna? Szanse - ?widnica-Milicz-Opole
PROGRAM - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna? Szanse - ?widnica-Milicz-Opole Zapraszamy do zapoznania si? ze szczeg?owym programem IV Regionalnego Forum Edukacyjnego Rwna? Szanse - ?widnica-Milicz-Opole.   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-03-30 11:21:33   Autor: Wiktor Krokodyl.

IX Rajd Primaaprilisowy
IX Rajd Primaaprilisowy K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net
Zesp? Szk? Spo?ecznych w K?odzku

zapraszaj? uczniw Dolnego ?l?ska do wzi?cia udzia?u w

IX Rajdzie Primaaprilisowym
5 kwietnia (sobota) 2008 roku   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-03-03 16:46:53   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rajd Zimowy 2008 - odwo?any!
Rajd Zimowy 2008 - odwo?any! Z przykro?ci? zawiadamiamy, ?e Rajd Zimowy 2008 - zostaje odwo?any z powodu braku ?niegu.
Zapraszamy na kolejne rajdy.
Dodane: 2008-01-14 20:16:30   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia K?odzka
Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia K?odzka Protok? z posiedzenia komisji
wojewdzkiego konkursu plastycznego pt. Bajkowa Ziemia K?odzka,
organizowanego przez K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe i Muzeum Ziemi K?odzkiej w K?odzku
pod patronatem Dolno?l?skiego Kuratora O?wiaty we Wroc?awiu.

Na konkurs w terminie wp?yn??y 762 prace z nast?puj?cych placwek:   czytaj wiecej...
Dodane: 2007-12-17 00:00:00   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .