. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie Zapraszamy do obejrzenia galerii z Wieczoru artystycznego - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie.   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-01-07 23:17:01   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7   8   9  10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Protok?: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolno?l?ski konkurs literacki
Protok?: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolno?l?ski konkurs literacki Protok? obrad jury konkursu
"Czarodziejka Glacella i jej dzieci"
K?odzko 2009

Dnia 14 kwietnia 2009 roku jury powo?ane przez K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe, organizatora Dolno?l?skiego Konkursu Literackiego "Czarodziejka Glacella i jej dzieci", po wnikliwym przeczytaniu i dog??bnym zanalizowaniu 211 prac nades?anych na konkurs postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody...   czytaj wiecej... :: pobierz plik Microsoft Word z protoko?em :: :: pobierz plik PDF z protoko?em ::
Dodane: 2009-04-28 14:30:25   Autor: Wiktor Krokodyl.

?wi?to Ulicy Daszy?skiego w stolicy Hrabstwa K?odzkiego
?wi?to Ulicy Daszy?skiego w stolicy Hrabstwa K?odzkiego Zapraszamy wszystkich do stolicy Hrabstwa K?odzkiego na wielk? imprez? plenerow?, podczas ktrej
przy ul. Daszy?skiego oraz na przyleg?ych parkingach, w Parku Sybirakw i Parku Przyja?ni, na terenie Szko?y Spo?ecznej, na kanale M?ynwka, na mo?cie gotyckim oraz w ogrodach oo. franciszkanw znajdziecie mnstwo atrakcji!!!   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z programem ::
Dodane: 2009-04-07 12:24:32   Autor: Wiktor Krokodyl.

X Rajd Primaaprilsowy
X Rajd Primaaprilsowy K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszaj? na
X Rajd Primaaprilsowy
pod has?em: "Na wiosn? szukamy z?ota w Z?otym Stoku"
ktry rozpocznie si? dnia 04 kwietnia (sobota) 2009 roku
o godz. 8.30 na Rynku G?wnym w L?dku Zdroju
a zako?czy oko?o godz. 18.00 w zabytkowej kopalni z?ota w Z?otym Stoku   czytaj wiecej...
Dodane: 2009-02-20 21:21:18   Autor: Wiktor Krokodyl.

Festiwal M?odego Odkrywcy
Festiwal M?odego Odkrywcy Dnia 11 lutego 2009 r od godz. 9.00 do 14.00 w Gimnazjum nr 6 przy ul. Powsta?cw ?l?skich 19 w Opolu odb?dzie si? Festiwal M?odego Odkrywcy, podczas ktrego ka?dy przyby?y b?dzie mg? osobi?cie wykona? ponad 60 eksperymentw z fizyki, chemii, biologi, geografii, ekologii i matematyki.
Zapraszamy na Festiwal uczniw klas 6 szk? podstawowych oraz uczniw klas 1 gimnazjw Opolszczyzny i Dolnego ?l?ska.
Zapisy: tel. (077) 454 50 87

 grafika
Dodane: 2009-01-30 20:25:21   Autor: Wiktor Krokodyl.

Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna? Szanse 2009"
Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y og?asza Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna? Szanse 2009" Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci na wyrwnywanie szans na dobry start w doros?e ?ycie m?odzie?y z terenw wiejskich i ma?ych miast do 20 000 mieszka?cw.

O dotacje do 50 000 z? na projekty rozpoczynaj?ce si? nie wcze?niej ni? 1 czerwca 2009 r. i trwaj?ce nie d?u?ej ni? do 30 listopada 2010 r. mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe (zarejestrowane w formie stowarzysze? i fundacji) z terenw wiejskich i ma?ych miast do 20 000 mieszka?cw.

Termin sk?adania wnioskw up?ywa 27 lutego 2009 r.
Informacje o konkursie znajduj? si? na stronie:
www.rownacszanse.pl
Dodane: 2009-01-30 20:20:40   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKA? NAM SWモJ 1%
PRZEKA?  NAM  SWモJ  1% 1% podatku nale?nego wynikaj?cy z zeznania rocznego PIT mo?na przekaza? na rzecz organizacji po?ytku publicznego, dzia?aj?cej w oparciu o ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z p?n. zm.).

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si? na ko?cu ka?dego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazuj? wi?c w tym roku rwnie? podatnicy podatku liniowego, rycza?towcy oraz podatnicy graj?cy na gie?dzie. Nie mo?na przekaza? 1% karty podatkowej. Wniosek taki mo?na rwnie? z?o?y? na pi?mie, w postaci odr?bnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskaza? nazw? i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru S?dowego).

Nie mo?na pomyli? si? w nazwie czy numerze KRS, nale?y dok?adnie przepisa? j? z ministerialnego wykazu. Pomy?ka oznacza nie z?o?enie wniosku. Przy oczywistych omy?kach w nazwie urz?dy skarbowe b?d? zapewne odpoznawa? nazwy organizacji, albo wzywa? do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansw). Mog? jednak tego nie zrobi?. Pomy?ka w numerze KRS mo?e prowadzi? do wskazania zupe?nie innej organizacji. Tutaj wi?c nale?y by? absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest z?o?enie zeznania w terminie. Zeznania z?o?one po terminie nie daj? prawa przekazania 1%, nawet je?eli wniosek zosta? odr?bnie z?o?ony wcze?niej.


Dane 1% KTO
Nazwa: K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
Numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru S?dowego): 0000092490
Dodane: 2009-01-28 16:10:11   Autor: Wiktor Krokodyl.

Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolno?l?ski konkurs literacki
Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolno?l?ski konkurs literacki K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
zaprasza do wzi?cia udzia?u w dolno?l?skim konkursie literackim pod has?em:
Czarodziejka Glacella i jej dzieci
pod patronatem Dolno?l?skiego Kuratora O?wiaty oraz Starosty K?odzkiego   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::
Dodane: 2009-01-26 11:30:47   Autor: Wiktor Krokodyl.

V Forum - okr?g?y st? o?wiatowy
V Forum - okr?g?y st? o?wiatowy 10 grudnia 2008 w Liceum nr XIV we Wroc?awiu spotkali si? aktywni ludzie zainteresowani stanem polskiej edukacji. Sze?ciogodzinne spotkanie...   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-12-15 12:03:44   Autor: Mietek Kowalcze.

Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna? Szanse
Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna? Szanse Urz?d Miasta Wroc?aw,
K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe,
Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y,
Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci


zapraszaj? na

Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna? Szanse

 grafika   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-11-25 13:01:17   Autor: Wiktor Krokodyl.

XXII Rajd Spadaj?cego Li?cia
XXII Rajd Spadaj?cego Li?cia K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszaj? na


XXII Rajd Spadaj?cego Li?cia
pod has?em:
"Lepiej w grach wyt??a? nogi - ni? popada? w paskudne na?ogi",


ktry rozpocznie si? dnia 4 pa?dziernika (sobota) 2008 roku
o godz. 10.00 na stacji PKP w Kulinie K?odzkim (trasa kolejowa na Kudow? Zdrj)
(dogodny dojazd PKP z Wroc?awia o godz. 6.35, ze Strzelina o godz. 7.08, z K?odzka G?. o godz. 8.20,) a zako?czy o godz. 17.00 na p?tli autobusowej PKS w Kudowie Zdroju.   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-08-29 22:54:07   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .