. : strona główna : .

ZAPRASZAMY NA NOWˇ STRONĘ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gĹ‚Ăłwna : . . : KTO : .   KTO / KTO w skrócie . : strona gĹ‚Ăłwna : .
Kłodzkie Towarzystwo O¶wiatowe w największym skrócie
Kłodzkie Towarzystwo O¶wiatowe powstało w grudniu 1995 roku.
W S±dzie zostało zarejestrowane w styczniu 1996 roku. Pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbyło się w lutym 1996 roku. Kłodzkie Towarzystwo O¶wiatowe jest stowarzyszeniem wyższej użyteczno¶ci, aktualnie zapisanych jest w nim i regularnie opłaca składki 102 osoby (stan na 31 grudnia 2003 r.). Towarzystwo nie ma pracowników etatowych. Liczba wolontariuszy stale pracuj±cych na rzecz KTO: ok. 40 osób.

Cele KTO:
Celem Kłodzkiego Towarzystwa O¶wiatowego jest wzbogacanie możliwo¶ci edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie o¶wiaty, wychowania, kultury i sportu.

Formy pracy KTO:
Dotychczasowe formy pracy KTO:
a) prowadzenie szkół: podstawowej, gimnazjum, liceum,
b) wydawanie ksi±żek, broszur, folderów, map oraz wydawnictw periodycznych,
c) wydawanie czasopism: „Rocznik KTO”, „Kreator” (dwumiesięcznik),
d) składanie tekstu i obrazów, nagrywanie płyt CD i kaset magnetofonowych,
e) prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej,
f) prowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
g) organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i tematycznych,
h) organizowanie imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
i) wspieranie inicjatyw i działań w zakresie medycyny szkolnej,
j) wspieranie inicjatyw przeciwdziałaj±cych patologii społecznej w¶ród dzieci i młodzieży.

Od 1996 do 2003 roku Towarzystwo zrealizowało następuj±ce programy i projekty:
- program z zakresu edukacji regionalnej pn. „Ziemia Kłodzka - Nasza Mała Ojczyzna”,
- program sportowy pn. Amatorska Liga Koszykówki,
- program zbliżaj±cy mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego pn. „S±siedzi zza miedzy”,
- projekt odbudowy Społecznej Szkoły Podstawowej po powodzi w roku 1997,
- projekt z zakresu edukacji patriotycznej pn. „Wielki Turniej Osiemdziesięciolecia”
- projekt z zakresu edukacji regionalnej pn. „¦więto Ziemi Kłodzkiej”,
- projekt z zakresu przeciwdziałania patologii w¶ród dzieci i młodzieży pn. „Nie jeste¶ sam”,
- projekt sportowy pn. „Mała Kłodzka Olimpiada 2000”,
- projekt z zakresu edukacji europejskiej pn. „Polska - Europa -¦wiat”,
- projekt z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej pn. „Zębata”,
- projekt z zakresu edukacji europejskiej pn. „Od Europy do Europy przez Europę”,
- projekt rozbudowy Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku,
- projekt pn. „Klub Młodego Odkrywcy” w ramach programu „Równać Szanse”,
- projekt pn. „Bractwo Flanelowej Koszuli” w ramach programu „klub-net”,
- projekt z zakresu przeciwdziałania patologii w¶ród dzieci i młodzieży pn. „Wakacje z przyrod±”,
- projekt uczniowski pn. „Binationale Ökologie Wanderung”.

Ponadto Kłodzkie Towarzystwo O¶wiatowe przeprowadziło:
- osiem edycji Wojewódzkich Konkursów Plastycznych:
- w 1996 roku pod hasłem: „Piękna jest Nasza Ziemia Kłodzka”,
- w 1997 roku pod hasłem: „Ziemia Kłodzka - ziemi± Arnoąta i ¶w. Wojciecha”,
- w 1998 roku pod hasłem: „Ziemia Kłodzka - cz±stk± Polski”,
- w 1999 roku pod hasłem: „Ziemia Kłodzka spowita muzyk±”,
- w 2000 roku pod hasłem: „Ziemia Kłodzka na przełomie wieków”,
- w 2001 roku pod hasłem: „Ziemia Kłodzka z wody słynie”,
- w 2002 roku pod hasłem: „Wędrowne szlaki Ziemi Kłodzkiej”,
- w 2003 roku pod hasłem: „Reklama przyjazna dzieciom”.
- trzy edycje „Konkursu na piosenkę z naszych stron” (1999, 2000, 2001),
- siedem edycji warsztatów artystycznych (1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003),
- dwie edycje plenerowych warsztatów fotograficznych (1998, 2001),
- trzy edycje Dyskusyjnych Spotkań Filmowych (1999, 2000, 2001),
- siedem edycji Kłodzkiego Forum O¶wiatowego (w latach 1997 - 2002),
- 22 pieszych rajdów turystycznych dla dzieci i młodzieży Dolnego ¦l±ska:
- w styczniu 2003 roku odbył się I Pieszy Rajd Zimowy,
- w marcu 2003 roku odbył się IV Rajd Primaaprilisowy,
- we wrze¶niu 2003 roku odbył się już XVII Rajd Spadaj±cego Li¶cia,
- dwa „Spływy przełomem Nysy Kłodzkiej z Kłodzka do Barda ¦l±skiego” (1997, 2001),
- dwie edycje powiatowych konkursów przyrodniczych i geograficznych (2001, 2002),
- liczne imprezy edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, integracyjne.
Janusz Laska
. : strona główna : . Pi?tek - 25 wrze?nia 2020 r. - odwiedziło nas 33765 go¶ci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona główna : .