. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Konkursy Plastyczne przez lata
W ostatnich latach w polskim szkolnictwie kウadzie si nacisk na regionlizm. Wiele placwek wprowadza zaj鹹ia z edukacji lokalnej, ukierunkowane na prezentacj i promocj miejscowych wartoカci historycznych i kulturowych.
Edukacja regionalna jako propozycja programowa dla szkウ wymaga ciアgle jeszcze opracowania materiaウw metodycznych i pomocy naukowych, ale lekcje muzealne i rソnego rodzaju konkursy czy spotkania z mウodzieソア w muzeach weszウy juソ na trwaウe do programu szkolnego jako pomoc dydaktyczna w nauce historii, j黝yka polskiego czy zaj szeroko poj黎ego wychowania przez sztuk.
Problem wychowania estetycznego zajmuje istotnア pozycj w dziedzinach humanistycznych i stanowi niezmiennie waソnア czカ oglnej problematyki pedagogicznej. Jako kulturoznawca i muzealnik, dysponujアc ponad 20 letnim staソem pracy w resorcie kultury, nadal jestem przekonana, ソe funkcja sztuki i jej wpウyw na psychik jest nie do przecenienia. Przeソywanie sztuki jest procesem otwartym i bardzo waソnym na kaソdym etapie rozwoju osobowoカciowego. Szczeglnie dziカ, w dobie informacji i reklamy, gdzie wszystko musi by na efekt i sprzedaソ, gdzie tylko nowoカ i sensacja jest wiadomoカciア - powinniカmy wychodzi na spotkanie tym potrzebom. Dotyczy to zwウaszcza muzew, ktre ciアgle winny zach鹹a publicznoカ do korzystania z ich oferty tak, aby odkrywano na nowo シrdウo przyjemnoカci i sens w czerpaniu radoカci ze sztuki i pogウ鹵iania wiedzy.
Cieszy nas staウy kontakt ze szkoウami i edukacja kulturalna mウodzieソy, a z doカwiadcze moich i moich kolegw wynika, ソe wbrew utartym przekonaniom, dzieci chcア i lubiア chodzi do muzew. Spotkania w muzeum lub podczas wycieczek po Kウodzku sア duソym przeソyciem dla uczniw a kontakt z eksponatami i pamiアtkami przeszウoカci sprawia, ソe mウodzieソ szybciej i ウatwiej przyswaja sobie wiadomoカci. Z historii wydobywa si fakty, z ktrych sウynie miasto i region, i ktre stanowiア oryginalnア, ciekawア czアstk jego dziejw. Moソliwoカ bezpoカredniego zetkni鹹ia z oryginalnym zabytkiem wywoウuje zawsze duソe wraソenie. Zdobywanie wiedzy poprzez taki kontakt rozwija zainteresowania uczniw, wpウywa na rozwj intelektualny i emocjonalny dziecka.
W dobie naszego "wejカcia do Europy" bywanie w muzeach i innych przybytkach kultury, prezentujアcych dorobek kulturalny i cywilizacyjny rソnych narodw, uczy tolerancji i poszanowania innych. Naleソy pami黎a, ソe tylko ludzie wyksztaウceni, obdarzeni カwiadomoカciア historycznア b鹽ア mogli znaleシ si w nowej rzeczywistoカci i aktywnie jア wspウtworzy. To kultura, w tym bogactwo kultury duchowej, ocala i zbliソa ludzi.
Zabierajアc gウos na ウamach niniejszego Rocznika czyni to tym bardziej z niekウamanア przyjemnoカciア, ソe zapoczアtkowana jesieniア 1996 roku przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe organizacja dorocznych konkursw plastycznych, ukierunkowanych na szeroko poj黎ア promocj kultury naszego regionu, weszウa na staウe do kalendarza imprez kウodzkiego Muzeum i doczekaウa si dziewiアtej edycji. Ciesz si tym bardziej, ソe od poczアtku - najpierw jako Kierownik Dziaウu Naukowo-Oカwiatowego, a od kilku lat dyrektor placwki - uczestnicz w tym przedsi黔zi鹹iu, jako juror i realizator wystaw prezentujアcych pokウosie konkursw.
Organizowanie konkursu wiアソe si zasadniczo z etapami, jakie przechodzア dzieci, aby powstaウo dzieウo plastyczne. Wymaga jednak takソe oswojenia si z tematem historycznym, zwiアzanym z dziejami i kulturア Ziemi Kウodzkiej lub wgウ鹵ienia si w aktualnア problematyk istotnア dla ソycia miasta i regionu. Sウuソア temu mi鹽zy innymi wizyty w Muzeum, spotkania na wystawach poカwi鹹onych wielokulturowym dziejom naszego pogranicza, moソliwoカ uczestnictwa w koncertach, wykウadach, lekcjach muzealnych
i zaj鹹iach bibliotecznych (realizowane przez pracownikw kウodzkiego Muzeum lekcje prowadzone sア aktualnie w 14 tematach - w roku 2004 odbyウo si 176 zaj dla ponad 4400 uczniw szkウ podstawowych i ponadpodstawowych z miasta i regionu).
Tematyka corocznych konkursw plastycznych nawiアzuje do podejmowanych przez Muzeum przedsi黔zi wystawienniczych i upowszechnieniowych - kolejne edycje konkursu w latach 1996-2004 poカwi鹹ono wi鹹 nast麪ujアcym problemom:

PIハKNA JEST NASZA ZIEMIA K」ODZKA
I edycja konkursu plastycznego (jesie 1996). Do siedziby Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego w Kウodzku napウynウo 717 prac plastycznych z 45 placwek oカwiatowych z terenu miasta i regionu.
Jury nagrodziウo 8 i wyrソniウo 51 prac w trzech kategoriach wiekowych. Uroczyste wr鹹zenie nagrd i wyrソnie odbyウo si w Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku 7 stycznia 1997 roku, w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej. Ekspozycja czynna byウa do 2 lutego 1997 i obejrzaウo jア 1648 osb. Muzeum rozpoczウo gromadzenie najlepszych prac nagrodzonych I, II i III miejscem. Ustanowiono rwnieソ Nagrod Specjalnア Dyrektora Muzeum Ziemi Kウodzkiej.

ZIEMIA K」ODZKA ZIEMI。 ARNOゥTA I ヲWIハTEGO WOJCIECHA
Temat przewodni II edycji konkursu w 1997 zwiアzany byウ z obchodzonym wwczas milenium m鹹zeskiej カmierci カw. Wojciecha Sウawnikowica. Do siedziby KTO w Kウodzku napウynウo 600 prac z 30 jednostek oカwiatowych z Kウodzka i Ziemi Kウodzkiej.
Nagrodzono i wyrソniono 30 prac, z ktrych 9 otrzymaウo I, II i III miejsca. Wr鹹zenie nagrd odbyウo si w Salonie Zウotym kウodzkiego Muzeum 9 stycznia 1998, kiedy to otwarto wystaw. Ekspozycja byウa czynna do 26 lutego 1998 i zwiedziウo jア 1530 osb.

ZIEMIA K」ODZKA CZ。STK。 POLSKI
III edycja konkursu plastycznego KTO (jesie 1998) nawiアzywaウa do obchodzonej w tym roku 80. rocznicy odzyskania niepodlegウoカci. Na adres organizatorw napウynウo 1236 prac z 62 placwek oカwiatowych z terenu powiatu kウodzkiego.
Komisja konkursowa wyrソniウa ogウem 70 prac, z ktrych 9 otrzymaウo gウwne nagrody. 7 stycznia 1999 otwarto wystaw pokonkursowア, ktrア do 28 lutego zwiedziウy 1943 osoby.

ZIEMIA K」ODZKA SPOWITA MUZYK。
Temat IV edycji konkursu w 1999 dotyczyウ obchodw Roku Chopinowskiego i bogatej tradycji festiwali muzycznych na Ziemi Kウodzkiej. Do siedziby KTO w Kウodzku wpウynウo 700 prac z 33 placwek szkolnych Kウodzczyzny.
Komisja konkursowa wyrソniウa 48 prac, z czego 9 otrzymaウo I, II i III miejsca. Uroczystoカ wr鹹zenia nagrd odbyウa si w Muzeum 6 stycznia 2000 r. Czynnア do 27 lutego wystaw zwiedziウo 1439 osb.

ZIEMIA K」ODZKA NA PRZE」OMIE WIEKモW
Przeウom wiekw to temat, ktry samoistnie narzuciウ si organizatorom V edycji konkursu w 2000 roku.
Z 30 placwek szkolnych przyj黎o 900 prac, z ktrych nagrodzono 51. W zwiアzku z jubileuszem ekspozycj w Muzeum poszerzono o prace nagrodzone w poprzednich czterech edycjach konkursu. Wystawa otwarta 11 stycznia 2001 objウa ogウem 89 prac plastycznych. Do 28 lutego 2002 obejrzaウo jア 1356 osb.

ZIEMIA K」ODZKA Z WODY S」YNIE
Temat VI edycji wiアzaウ si z historiア i dniem dzisiejszym zdrojw Ziemi Kウodzkiej, ale w nadesウanych na konkurs ponad 1000 pracach nie zabrakウo rwnieソ dzieウ poカwi鹹onych tragedii powodzi, jakie nawiedziウy Kウodzko i region w 1997 i 1998 roku.
54 prace nagrodzone i wyrソnione w konkursie eksponowano w kウodzkim Muzeum od 10 stycznia do 17 marca 2002 roku. Wystaw obejrzaウy 2573 osoby.

WハDROWNE SZLAKI ZIEMI K」ODZKIEJ
Temat VII edycji konkursu podjウo kilka tysi鹹y mウodych ludzi z Dolnego ヲlアska. Z ponad 1000 nadesウanych prac wyrソniono i nagrodzono 54 dzieウa (9 otrzymaウo nagrody gウwne). Wystaw otwartア 9 stycznia 2003 roku zwiedziウo do 2 marca 1737 osb.

DZIEDZICTWO ヲREDNIOWIECZA NA ZIEMI K」ODZKIEJ
IX jesienny konkurs 2004 przeprowadziウo KTO w ramach Obchodw Jubileuszu 640. rocznicy カmierci abpa Arnoケta z Pardubic (1297-1364) ? wielkiego kウodzkiego mecenasa i donatora.
Na apel organizatora odpowiedziaウo kilka tysi鹹y mウodych ludzi z terenu Dolnego ヲlアska, a w jego realizacj wウアczyウo si 65 placwek oカwiatowych ? szkウ, domw kultury i bibliotek. Do czカci finaウowej dopuszczono ponad 800 prac, z ktrych nagrodzono i wyrソniono 36 w trzech kategoriach wiekowych (6 nagrodzono I, II i III miejscem). Wr鹹zenie nagrd i otwarcie wystawy miaウo miejsce tradycyjnie w kウodzkim Muzeum 19 stycznia 2005 roku.

Naleソy podkreカli, ソe dzi麑i niespoソytej energii koordynatora konkursu p. Janusz Laski zainteresowanie przedsi黔zi鹹iem stale wzrasta - od kilku lat konkurs przekroczyウ ramy powiatu - obejmuje teren Dolnego ヲlアska i odbywa si pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu. Z organizatorami wspウpracuje szerokie grono nauczycieli prowadzアcych zaj鹹ia i wst麪nア selekcj prac w szkoウach. W Muzeum staramy si nada wystawom pokonkursowym i ich otwarciom uroczystア i pi麑nア opraw. Cieszymy si, ソe doceniajア to mウodzi autorzy i ich opiekunowie.
Poprzez gromadzenie nagrodzonych prac zatrzymujemy w pami鹹i nazwiska autorw i ich opiekunw, ktre upubliczniane sア rwnieソ przez wydawnictwa towarzyszアce wystawom. Do tradycji naleソy juソ przyznawanie dorocznej Nagrody Specjalnej Dyrektora Muzeum Ziemi Kウodzkiej.
Jak wykazujア doカwiadczenia innych narodw, a nawet niniejsze skromne omwienie - uczestnictwo dzieci i mウodzieソy w kulturze niesie za sobア same korzyカci i profity dla wszystkich zainteresowanych stron: dzieci, ich opiekunw i muzew.
 
Autor: Lucyna ヲwist.

Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .