. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
70 lat po napaカci... - konkurs historyczny

70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
70 lat po napaカci...
KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIモW SZKモ」 K」ODZKA

ORGANIZATORZY:
Urzアd Miasta Kウodzka
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Polskie Towarzystwo Historyczne o/Kウodzko

Zapraszamy do wzi鹹ia udziaウu w konkursie historycznym, skierowanym do uczniw klas 4-6 szkウ podstawowych oraz klas 1-3 gimnazjw. W ramach konkursu pragniemy zaakcentowa 70 rocznic napaカci hitlerowskich Niemiec oraz stalinowskiej Rosji na Polsk.


REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogア wziア udziaウ wszyscy uczniowie klas 4-6 nast麪ujacych szkウ podstawowych Kウodzka: Szkoウy Podstawowej nr 2, Szkoウy Podstawowej nr 3, Szkoウy Podstawowej nr 6, Szkoウy Podstawowej nr 7 oraz Spoウecznej Szkoウy Podstawowej w Kウodzku oraz wszyscy uczniowie klas 1-3 nast麪ujアcych kウodzkich gimnazjw: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum Alternatywnego w Kウodzku oraz Gimnazjum Spoウecznego
w Kウodzku.

2. Konkurs skウada si z trzech etapw:
I etap
- odb鹽zie si dnia 28 wrzeカnia 2009 ok. godz. 9.30 w kaソdej szkole,
- liczba uczestnikw nie jest ograniczona, mogア go pisa wszyscy uczniowie,
II etap
- odb鹽zie si dnia 7 listopada w budynku Gimnazjum nr 1 w Kウodzku,
- przechodzi do niego 50 uczniw klas 4-6 sp z najlepszymi wynikami I etapu,
- przechodzi do niego 50 uczniw klas 1-3 gim. z najlepszymi wynikami I etapu,
III etap
- odb鹽zie si dnia 18 listopada 2009 na duソej scenie CKSiR w Kウodzku,
- przechodzi do niego 10 uczniw klas 4-6 sp z najlepszymi wynikami II etapu,
- przechodzi do niego 10 uczniw klas 1-3 gim. z najlepszymi wynikami II etapu.

3. Informacje o konkursie (regulaminy, terminy, wyniki po kaソdym etapie, etc.) zamieszczane b鹽ア sukcesywnie na stronach Urz鹽u Miasta Kウodzka oraz www.k-t-o.prv.pl.

4. Zakres merytoryczny konkursu:
- waソne postacie II wojny カwiatowej (polscy ソoウnierze, politycy, naukowcy, bohaterowie),
- sytuacja polityczna w カwiecie, Europie, Polsce w sierpniu i wrzeカniu 1939 roku,
- polskie, niemieckie, rosyjskie i ukraiskie organizacje dziaウajアce podczas II wojny カwiatowej na terenie II Rzeczypospolitej,
- mapa II wojny カwiatowej (miejsca, granice i ich przesuni鹹ia, waソne bitwy, etc.),
- waソne europejskie bitwy II wojny カwiatowej,
- obozy, ウagry, miejsca przymusowej pracy ludnoカci polskiego pochodzenia,
- ソycie codzienne podczas II wojny カwiatowej,
- kultura (oficjalna, niezaleソna) podczas II wojny カwiatowej,
- technika wojskowa (pojazdy, samoloty, statki, czoウgi, inna bro, urzアdzenia, etc.),
- obrazy II wojny カwiatowej w filmach (ktrych akcja dzieje si na terenie Polski),
- Kウodzko podczas II wojny カwiatowej (w tym takソe Polacy w tym czasie w Kウodzku).

5. Pierwszy etap konkursu polega na napisaniu testu zウoソonego z zamkni黎ych zada.
Poziom wiedzy i umiej黎noカci podzielony zostaウ na dwie grupy (dwa poziomy):
- uczniowie szkウ podstawowych (w I etapie jeden specjalny test dla uczniw klas 4-6),
- uczniowie gimnazjw (w I etapie jeden specjalny test dla uczniw klas 1-3).
Zach鹹amy do przeprowadzenia testu wカrd wszystkich uczniw w szkole.
Czas pisania testu: 60 minut.

6. Drugi etap konkursu polega na wykonaniu 10 zada z dziesi鹹iu dziedzin i b鹽zie miaウ bardzo praktyczny wymiar. Uczniowie w tym etapie b鹽ア rozpoznawali miejsca na mapie, oglアdali filmy i zdj鹹ia, rozpoznawali postaci, rozpoznawali sprz黎 wojskowy, wykazywali si wiedzア na temat wydarze, pracowali z internetem, kojarzyli fakty z datami, porwnywali, obliczali, robili wykresy, poszukiwali informacji w ksiアソkach, itp. itd. W tym etapie weシmie udziaウ po 50 uczniw z najlepszymi wynikami po I etapie z gimnazjw i szkウ podstawowych.

7. Trzeci etap b鹽zie w formule przypominaウ teleturnieje. Po 10 najlepszych uczniw po II etapie ze szkウ podstawowych i gimnazjw b鹽zie si zmaga na oczach kibicujアcej widowni.
Etap ten b鹽zie emitowany przez lokalnア telewizj.

8. Organizatorzy wychodzア z zaウoソenia, ソe na oglny wynik konkursu majア wpウyw bardzo rソne czynniki, wカrd ktrych niezmiernie waソne jest merytoryczne wsparcie nauczyciela przedmiotu, w zwiアzku z czym, w ramach konkursu oprcz honorowych dyplomw zostanア przyznane nast麪ujアce nagrody:
w kategorii szkウ podstawowych
I miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - bezpウatna,
II miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 80% zniソki,
III miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 60% zniソki;
w kategorii szkウ gimnazjalnych
I miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - bezpウatna,
II miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 80% zniソki,
III miejsce - trzydniowa wycieczka do Warszawy dla ucznia i jego nauczyciela - 60% zniソki.

9. Koordynatorzy konkursu:
- Paweウ Popiel - Kierownik Wydziaウu Spraw Spoウecznych UM Kウodzka,
- Krystyna Oniszczuk-Awiソe - Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego o/Kウodzko,
- Janusz Laska - Wiceprezes Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
W razie pyta i wアtpliwoカci prosimy o kontakt z p. Januszem Laskア - tel. (074) 867 04 99.

10. Organizatorzy zastrzegajア sobie prawo do ostatecznej interepretacji regulaminu konkursu a decyzje jurorw na poszczeglnych etapach konkursu sア ostateczne i nieodwoウalne.

11. Prawa autorskie i pokrewne do wszystkich materiaウw powstaウych w ramach konkursu (testy, zadania, pytania, prezentacje, zdj鹹ia, teksty, filmy, etc.) oraz prawo do wizerunku konkursu i jego uczestnikw posiada Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe. Wzi鹹ie udziaウu w konkursie jest rwnoznaczne z uznaniem tego regulaminu oraz praw wynikajアcych z pkt. 11.

12. W sprawach nie uj黎ych niniejszym regulaminem obowiアzuje honor i dobry obyczaj.
 
Autor: Janusz Laska.


:: pobierz plik PDF z regulaminem ::

 
Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .