. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KALENDARIUM : .   KALENDARIUM / 2004 . : strona gナづウwna : .
2004-01-10 Zウoソenie wniosku na dotacj do Starostwa na IX Wojewdzki Konkurs Plastyczny pod tytuウem "Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej".
2004-01-10 Zウoソenie wniosku na dotacj do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie XVIII Rajdu Spadajアcego Liカcia.
2004-01-17 II Rajd Zimowy "W poszukiwaniu muflona". Wziウo w nim udziaウ 82 uczniw.
2004-01-20 Posiedzenie Zarzアdu KTO w sprawach:
a) wydania Rocznika KTO za rok 2003,
b) dofinansowania kwotア 500 zウotych Mi鹽zynarodowego Konkursu Modeli Redukcyjnych w Nowej Rudzie,
c) zwoウania Walnego Zebrania Czウonkw,
d) wzi鹹ia udziaウu w dziaウaniach, majアcych na celu doksztaウcanie bezrobotnych,
e) wystアpienia o przyznanie KTO miana organizacji poソytku publicznego,
f) przyznania kilkunastu osobom statusu czウonkw wspierajアcych, do czego potrzebna b鹽zie zmiana w statucie,
g) skreカlenia z listy czウonkw osb, ktre zalegajア ze skウadkami.
2004-01-23 Spotkanie metodyczne dla nauczycieli w ramach projektu Klub Mウodego Odkrywcy, organizowane przez KTO w ヲwidnicy. Sprawozdanie merytoryczne do Polskiej Fundacji Dzieci i Mウodzieソy z projektu Klub Mウodego Odkrywcy, ktrア KTO koordynowaウ w 9 powiatach na ウアcznア kwot prawie 106 tysi鹹y zウotych.
2004-01-30 Podzi麑owanie Ossolineum i Muzeum Ziemi Kウodzkiej za podarowanie przez KTO egzemplarzy ksiアソki "W kraju Pana Boga".
2004-02-01 1 - 9 lutego
Obz w Bieszczadach i obz narciarski.
2004-02-17 Indiaski Bal Karnawaウowy dla Szkoウy Podstawowej.
2004-02-18 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) zwoウania Walnego Zebrania Czウonkw,
b) rozliczenia dotacji PFDiM na prowadzenie Klubw Mウodego Odkrywcy,
c) zestawienia dochodw i wydatkw KTO,
d) reklamowania szkウ.
2004-02-24 Bal Karnawaウowy Monte Carlo dla Gimnazjum i Liceum.
2004-03-09 Gmina Miejska Kウodzko przyznaje dotacje: na "Wakacje z przyrodア" w kwocie 12 000 zウotych oraz na Rajd Spadajアcego Liカcia - 2000 zウotych.
2004-03-11 II Festiwal Mウodego Odkrywcy w ヲwidnickim Oカrodku Kultury. Udziaウ prawie 1700 gimnazjalistw.
2004-03-16 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) zmiany w statucie, by uzyska miano organizacji poソytku publicznego,
b) przyj鹹ia regulaminw naboru uczniw do szkウ Zespoウu,
c) omwienia II Festiwalu Nauki w ヲwidnicy i ewentualnym kontynuowaniu prowadzenia projektu,
d) omwienia pracy klub-netu w kolejnych projektach mi鹽zynarodowych po spotkaniu roboczym pod Berlinem,
e) spotkania z autorami ksiアソki "W kraju Pana Boga" w Sali Rajcw kウodzkiego Ratusza,
f) przygotowania rajdu Primaaprilisowego,
g) wspウpracy z powiatem Gross-Gerau.
2004-03-17 Uroczysta promocja ksiアソki Arno Herziga i Maウgorzaty Ruchniewicz w Sali Rajcw kウodzkiego Ratusza z udziaウem autorw i wielu goカci z Polski, Czech i Niemiec.
2004-03-25 25 - 28 marca
Warsztaty dla nauczycieli w Dusznikach Zdroju przygotowane przez KTO wsplnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr w Kウodzku na temat skutecznego przygotowywania projektw edukacyjnych.
2004-03-31 Darowizny firm i hurtowni: "CEES-POLU", "IMPMARU" i "HOBY" na rzecz Rajdu Primaaprilisowego.
2004-04-01 1-2 kwietnia
Udziaウ uczniw Zespoウu Szkウ Spoウecznych w spotkaniu przedstawicieli klub-netw z Polski w oカrodku pod Warszawア.
2004-04-02 Proカba do wiceprezydenta ヲwidnicy o pokrycie czカci kosztw materiaウw uソytych podczas II Festiwalu Mウodego Odkrywcy.
2004-04-03 V Nadzwyczajny Rajd Primaaprilisowy. Liczba uczestnikw: 402 uczniw.
2004-04-03 Rajd Spadajアcego Liカcia uzyskuje wyrソnienie w plebiscycie na najpopularniejsze wydarzenie sportowo-turystyczne roku 2003.
2004-04-05 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) dotacji do Spoウecznego Liceum ze Starostwa Powiatowego,
b) organizacji Walnego Zebrania Czウonkw,
c) zestawienia dochodw i wydatkw.
2004-04-06 Posiedzenie Zarzアdu KTO w sprawie przyj鹹ia nowych czウonkw do KTO oraz w sprawie propozycji dokonania koniecznych zmian w Statucie.
2004-04-06 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KTO wedウug nast麪ujアcego porzアdku:
1) Otwarcie Zebrania.
2) Wybr przewodniczアcego Zebrania.
3) Przyj鹹ie porzアdku obrad.
4) Wybr komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwaウ i wnioskw.
5) Wybr prezydium Zebrania (sekretarza i czウonka).
6) Sprawozdania: Zarzアdu KTO, Komisji Rewizyjnej, Sアdu Koleソeskiego.
7) Dyskusja nad sprawozdaniami.
8) Gウosowanie nad absolutorium dla Zarzアdu.
9) Przedstawienie propozycji programowych i budソetu na rok bieソアcy.
10) Propozycje zmian w Statucie.
11) Wybr wウadz Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego: Prezesa Zarzアdu, czウonkw Zarzアdu, czウonkw Komisji Rewizyjnej, czウonkw Sアdu Koleソeskiego.
12) Rozpatrzenie odwoウa od uchwaウ Zarzアdu.
13) Wolne gウosy i wnioski.
14) Wystアpienie nowo powoウanego Prezesa.
15) Zakoczenie obrad Zebrania.
Funkcj Prezesa powierzono panu Jerzemu Didykowi.
Nowo wybrany Zarzアd na stanowisko wiceprezesa wybraウ pana Tadeusza Piskorz-Deneszewskiego, sekretarzem zostaウa pani Maウgorzata Malinowska, pan Marcin Chlebicki zostaウ wybrany skarbnikiem Zarzアdu.
Sアd Koleソeski w nast麪ujアcy sposb przegウosowaウ funkcje: przewodniczアcア zostaウa pani Teresa Korczyska, zast麪cア Renata Gウowala, a sekretarzem pani Marta Zubrzycka.
W skウad Komisji Rewizyjnej weszli panowie: Zbigniew Lisowski, Rafaウ Rychel i Mariusz Mielczarek.
2004-04-07 KTO liczy 107 czウonkw zwyczajnych oraz 18 wspomagajアcych.
2004-04-19 Gmina Miejska Kウodzko dofinansowuje rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykwki kwotア 3000 zウotych. KTO sprawuje patronat nad Ligア od poczアtku jej istnienia.
2004-04-28 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) przygotowania tablic informacyjnych o szkoウach,
b) publikacji KTO,
c) promocji ksiアソki "W kraju Pana Boga",
d) Zielonych Szkウ,
e) imprezy pod nazwア "Spotkanie z piosenka turystycznア".
2004-05-04 4-5 maja
EKO-warsztaty dla gimnazjum spoウecznego ECOLA z Wrocウawia.
2004-05-09 9-16 maja
Mi鹽zynarodowe spotkanie przedstawicieli klub-netw pod Berlinem.
2004-05-17 Muzeum Ziemi Kウodzkiej wyraソa zgod na nieodpウatne wykorzystanie w publikacji KTO "Spacer po Kウodzku" diapozytyww i zdj.
2004-05-24 Starostwo Powiatowe dofinansowuje IX Wojewdzki Konkurs Plastyczny "Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej" kwotア 1000 zウotych.
2004-05-25 Prezentacje szkolne - ostatni raz w budynku Centrum Edukacji Kulturalnej.
2004-06-07 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) publikacji "Spaceru po Kウodzku",
b) uzupeウnienia dokumentw w Krajowym Sアdzie Rejestrowym,
c) podj鹹ia dziaウa, dotyczアcych wydania publikacji KTO o Kウodzku
w j黝yku niemieckim,
d) planw dotyczアcych projektu "Wakacje z przyrodア",
e) uczniowskiego odwoウania od ostrzeソenia pisemnego.
2004-06-07 Przekazanie Muzeum Ziemi Kウodzkiej 20 egzemplarzy "Spaceru po Kウodzku".
2004-06-10 KTO wspiera konkurs zorganizowany przez Powiatowア i Miejskア Bibliotek Publicznア w Kウodzku pod nazwア "Gazeta szkolna - wizytwkア szkoウy".
2004-06-14 Uzupeウnienie dokumentw w Krajowym Sアdzie Rejestrowym.
2004-06-23 Urzアd Miasta zamawia w KTO 500 sztuk publikacji "Spacer po Kウodzku".
2004-06-29 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) utworzenia przy KTO niepublicznego oカrodka szkolenia nauczycieli,
b) przeprowadzenia projektu "AFL",
c) organizacji "Wakacji z przyrodア",
d) powoウania klasy I SLO,
e) przekazania dochodw ze sprzedaソy ksiアソek na zapウacenie czynszu,
f) prowadzenia od nowego roku kウ zainteresowa w formie projektw,
g) namawiania mウodzieソy liceum do wzi鹹ia udziaウu w projekcie "Stwka".
2004-06-30 Zウoソenie ostatecznej wersji wniosku na mi鹽zynarodowy projekt "AFL", ktry b鹽zie realizowany z udziaウem naszej mウodzieソy oraz z Niemiec i z Czech.
2004-07-05 Ponowienie dziaウa w celu odzyskania podatku VAT naliczonego do projektu Klub Mウodego Odkrywcy.
2004-07-05 5-19 lipca
Przeprowadzenie projektu "Wakacje z przyrodア".
2004-07-21 Zウoソenie propozycji wspウpracy Starostwu Powiatowemu w roku 2005.
2004-07-26 Proカba do Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty o obj鹹ie patronatem IX Wojewdzkiego Konkursu Plastycznego pod nazwア "Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej", organizowanego przez KTO.
2004-08-05 Umowa z panem Zdzisウawem Szczepaniakiem na wydanie przez KTO ksiアソki pod tytuウem "Arnoケt z Pardubic".
2004-08-27 27-30 sierpnia
KTO wspiera Oglnopolski Zjazd Bractw Mウodych Miウoカnikw Starych Miast - Ziemia Kウodzka 2004.
2004-08-30 Dolnoカlアski Kurator Oカwiaty przyjmuje patronat nad konkursem plastycznym "Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej".
2004-09-01 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) przygotowania XVIII Rajdu Spadajアcego Liカcia,
b) przygotowania konkursw - plastycznego i na gr o Kウodzku,
c) programu "Cztery pory roku w grach",
d) wydawnictw KTO,
e) szkolenia na temat nowych zasad przyznawania dotacji,
f) omwienia i przygotowania konkursu grantowego,
g) prowadzenia szkolnych kウ zainteresowa metodア projektw,
h) otrzymania przez KTO "Rソy kウodzkiej" za ksiアソk "W kraju Pana Boga".
2004-09-05 Wniosek o dotacj na projekt Klub Mウodego Odkrywcy do PFDiM.
2004-09-09 Zawarcie umowy "Porozumienie o wspウpracy" z PFDiM w zakresie realizacji programu "Rwna Szanse 2004 - Maウe Granty Regionalne". Na jej podstawie KTO decyduje o rozdziale dotacji dla poszczeglnych projektw.
2004-09-15 Konferencja metodyczna prowadzona przez Janusza Lask w ヲwieszynie (zachodniopomorskie) na temat projektu dydaktycznego Klub Mウodego Odkrywcy. Ch przystアpienia do projektu Klub Mウodego Odkrywcy zadeklarowaウy szkoウy z okolic Koszalina, Trzebnicy i Opola.
2004-09-15 Zウoソenie wniosku na dotacje na konkurs plastyczny, warsztaty artystyczne oraz na konkurs piosenki turystycznej i grskiej.
2004-09-19 19-26 wrzeカnia
Udziaウ przedstawicieli klub-netu w projekcie "Wesoウy autobus".
2004-09-22 Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe obejmuje honorowym patronatem program edukacyjny "Tajemnica Ducha Gr", koordynowany przez firm AnQa z Wrocウawia.
2004-09-25 XVIII Rajd Spadajアcego Liカcia na trasie Mi鹽zylesie - Domaszkw. Udziaウ w nim wziウo 910 osb, w tym takソe uczestnicy "Wesoウego autobusu" - projektu w ramach klub-netu.
2004-09-28 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) program dziaウania Niepublicznego Oカrodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator",
b) prowadzenia zaj - kウ w formie projektw,
c) przyj鹹ia kolejnych czウonkw wspierajアcych,
d) sprawozdania finansowego.
2004-09-28 PFDiM przyznaje KTO dotacj na realizacj projektu modelowego Klub Mウodego Odkrywcy.
2004-10-03 Prowadzenie mi鹽zynarodowego (polsko-czesko-niemieckiego) projektu mウodzieソowego "Aqua Free Life" w Dusznikach Zdroju w ramach klub-netu. Wziウo w nim udziaウ ponad 60 osb z trzech krajw.
2004-10-11 Stowarzyszenie Spoウeczno-Kulturalne w ヲwieszynie (powiat Koszalin) deklaruje ch wspウpracy z KTO.
2004-10-12 Stowarzyszenie Sprawiedliwoカ, Pokj i Integralnoカ Stworzenia z Gry カw. Anny (powiat Strzelce Opolskie) deklaruje ch wspウpracy z KTO.
2004-10-14 Powstaje akt zaウoソycielski i statut Niepublicznego Oカrodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator".
Organem zaウoソycielskim i prowadzアcym jest KTO.
2004-10-18 Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy przyznaje dotacj na kolejny rok dziaウania klub-netu w Zespole Szkウ Spoウecznych w wysokoカci 20 tys. zウ.
2004-10-20 20-24 paシdziernika
Warsztaty artystyczne w Bolesウawowie pod hasウem Polska i polskoカ.
2004-10-28 Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy przyznaje dotacj na projekt realizowany przez KTO pod nazwア Klub Mウodego Odkrywcy w wysokoカci 40 tys. zウ.
2004-11-04 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) przyj鹹ia sprawozdania z realizacji projektu "klub-net",
b) podpisania umowy z PFDiM na projekt modelowy - koordynowany przez KTO - Klub Mウodego Odkrywcy,
c) windykacji zalegウoカci czesnego.
2004-11-10 Dolnoカlアski Kurator Oカwiaty pozytywnie opiniuje projekt Niepublicznego Oカrodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator" i wpisuje go do rejestru.
2004-11-17 Premiera sztuki Mariana Pウtoranosa Teatru Ko-Ku. Spektakl przygotowano w oparciu o materiaウ zawarty w ksiアソce "W kraju Pana Boga" - wydanej przez KTO w 2003 roku.
2004-11-18 W siedzibie KTO odbywa si spotkanie Komisji Ekspertw programu "Rwna Szanse 2004 - Maウe granty regionalne", ktra rozdziela dotacje na realizacj dziaウa, opisanych we wnioskach z wojewdztw dolnoカlアskiego, opolskiego, ウdzkiego i カlアskiego, ktre kierowano do KTO ze wzgl鹽u na to, ソe Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy oraz Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoカci scedowaウy na nasze stowarzyszenie przeprowadzenie konkursu wnioskw.
Do rozdziaウu przeznaczono 360 000 zウotych.
Rozpatrzono 214 wnioskw.
2004-11-25 Zウoソenie wniosku do Urz鹽u Miasta o dotacj na prowadzenie "Wakacji z przyrodア" w 2005 roku.
2004-11-25 Posiedzenie Zarzアdu KTO w nast麪ujアcych sprawach:
a) zatwierdzenia, nadania statutu, powoウania dyrektora, przekazania dokumentacji do Kuratorium Niepublicznego Oカrodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator",
b) naprawy banera zniszczonego przez wiatr.
2004-12-01 Spotkanie metodyczne na temat Klubu Mウodego Odkrywcy w ヲwieszynie.
2004-12-07 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach wykorzystuje, za zgodア wydawcy, ksiアソk wydanア przez KTO "W kraju Pana Boga".
2004-12-08 Spotkanie metodyczne w Krynicznie na temat Klubu Mウodego Odkrywcy.
2004-12-29 Jury IX Wojewdzkiego Konkursu Plastycznego "Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej" ocenia ponad 800 prac, dopuszczonych do finaウu oraz przyznaje nagrody i wyrソnienia we wszystkich kategoriach.

Opracowanie kalendarium KTO na rok 2004: Mietek Kowalcze.
. : strona gナづウwna : . |roda - 27 maja 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .