. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KALENDARIUM : .   KALENDARIUM / 2004 . : strona gナづウwna : .
2004-01-10 Z?o?enie wniosku na dotacj? do Starostwa na IX Wojewdzki Konkurs Plastyczny pod tytu?em "Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej".
2004-01-10 Z?o?enie wniosku na dotacj? do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie XVIII Rajdu Spadaj?cego Li?cia.
2004-01-17 II Rajd Zimowy "W poszukiwaniu muflona". Wzi??o w nim udzia? 82 uczniw.
2004-01-20 Posiedzenie Zarz?du KTO w sprawach:
a) wydania Rocznika KTO za rok 2003,
b) dofinansowania kwot? 500 z?otych Mi?dzynarodowego Konkursu Modeli Redukcyjnych w Nowej Rudzie,
c) zwo?ania Walnego Zebrania Cz?onkw,
d) wzi?cia udzia?u w dzia?aniach, maj?cych na celu dokszta?canie bezrobotnych,
e) wyst?pienia o przyznanie KTO miana organizacji po?ytku publicznego,
f) przyznania kilkunastu osobom statusu cz?onkw wspieraj?cych, do czego potrzebna b?dzie zmiana w statucie,
g) skre?lenia z listy cz?onkw osb, ktre zalegaj? ze sk?adkami.
2004-01-23 Spotkanie metodyczne dla nauczycieli w ramach projektu Klub M?odego Odkrywcy, organizowane przez KTO w ?widnicy. Sprawozdanie merytoryczne do Polskiej Fundacji Dzieci i M?odzie?y z projektu Klub M?odego Odkrywcy, ktr? KTO koordynowa? w 9 powiatach na ??czn? kwot? prawie 106 tysi?cy z?otych.
2004-01-30 Podzi?kowanie Ossolineum i Muzeum Ziemi K?odzkiej za podarowanie przez KTO egzemplarzy ksi??ki "W kraju Pana Boga".
2004-02-01 1 - 9 lutego
Obz w Bieszczadach i obz narciarski.
2004-02-17 India?ski Bal Karnawa?owy dla Szko?y Podstawowej.
2004-02-18 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) zwo?ania Walnego Zebrania Cz?onkw,
b) rozliczenia dotacji PFDiM na prowadzenie Klubw M?odego Odkrywcy,
c) zestawienia dochodw i wydatkw KTO,
d) reklamowania szk?.
2004-02-24 Bal Karnawa?owy Monte Carlo dla Gimnazjum i Liceum.
2004-03-09 Gmina Miejska K?odzko przyznaje dotacje: na "Wakacje z przyrod?" w kwocie 12 000 z?otych oraz na Rajd Spadaj?cego Li?cia - 2000 z?otych.
2004-03-11 II Festiwal M?odego Odkrywcy w ?widnickim O?rodku Kultury. Udzia? prawie 1700 gimnazjalistw.
2004-03-16 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) zmiany w statucie, by uzyska? miano organizacji po?ytku publicznego,
b) przyj?cia regulaminw naboru uczniw do szk? Zespo?u,
c) omwienia II Festiwalu Nauki w ?widnicy i ewentualnym kontynuowaniu prowadzenia projektu,
d) omwienia pracy klub-netu w kolejnych projektach mi?dzynarodowych po spotkaniu roboczym pod Berlinem,
e) spotkania z autorami ksi??ki "W kraju Pana Boga" w Sali Rajcw k?odzkiego Ratusza,
f) przygotowania rajdu Primaaprilisowego,
g) wsp?pracy z powiatem Gross-Gerau.
2004-03-17 Uroczysta promocja ksi??ki Arno Herziga i Ma?gorzaty Ruchniewicz w Sali Rajcw k?odzkiego Ratusza z udzia?em autorw i wielu go?ci z Polski, Czech i Niemiec.
2004-03-25 25 - 28 marca
Warsztaty dla nauczycieli w Dusznikach Zdroju przygotowane przez KTO wsplnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr w K?odzku na temat skutecznego przygotowywania projektw edukacyjnych.
2004-03-31 Darowizny firm i hurtowni: "CEES-POLU", "IMPMARU" i "HOBY" na rzecz Rajdu Primaaprilisowego.
2004-04-01 1-2 kwietnia
Udzia? uczniw Zespo?u Szk? Spo?ecznych w spotkaniu przedstawicieli klub-netw z Polski w o?rodku pod Warszaw?.
2004-04-02 Pro?ba do wiceprezydenta ?widnicy o pokrycie cz??ci kosztw materia?w u?ytych podczas II Festiwalu M?odego Odkrywcy.
2004-04-03 V Nadzwyczajny Rajd Primaaprilisowy. Liczba uczestnikw: 402 uczniw.
2004-04-03 Rajd Spadaj?cego Li?cia uzyskuje wyr?nienie w plebiscycie na najpopularniejsze wydarzenie sportowo-turystyczne roku 2003.
2004-04-05 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) dotacji do Spo?ecznego Liceum ze Starostwa Powiatowego,
b) organizacji Walnego Zebrania Cz?onkw,
c) zestawienia dochodw i wydatkw.
2004-04-06 Posiedzenie Zarz?du KTO w sprawie przyj?cia nowych cz?onkw do KTO oraz w sprawie propozycji dokonania koniecznych zmian w Statucie.
2004-04-06 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KTO wed?ug nast?puj?cego porz?dku:
1) Otwarcie Zebrania.
2) Wybr przewodnicz?cego Zebrania.
3) Przyj?cie porz?dku obrad.
4) Wybr komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwa? i wnioskw.
5) Wybr prezydium Zebrania (sekretarza i cz?onka).
6) Sprawozdania: Zarz?du KTO, Komisji Rewizyjnej, S?du Kole?e?skiego.
7) Dyskusja nad sprawozdaniami.
8) G?osowanie nad absolutorium dla Zarz?du.
9) Przedstawienie propozycji programowych i bud?etu na rok bie??cy.
10) Propozycje zmian w Statucie.
11) Wybr w?adz K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego: Prezesa Zarz?du, cz?onkw Zarz?du, cz?onkw Komisji Rewizyjnej, cz?onkw S?du Kole?e?skiego.
12) Rozpatrzenie odwo?a? od uchwa? Zarz?du.
13) Wolne g?osy i wnioski.
14) Wyst?pienie nowo powo?anego Prezesa.
15) Zako?czenie obrad Zebrania.
Funkcj? Prezesa powierzono panu Jerzemu Didykowi.
Nowo wybrany Zarz?d na stanowisko wiceprezesa wybra? pana Tadeusza Piskorz-Deneszewskiego, sekretarzem zosta?a pani Ma?gorzata Malinowska, pan Marcin Chlebicki zosta? wybrany skarbnikiem Zarz?du.
S?d Kole?e?ski w nast?puj?cy sposb przeg?osowa? funkcje: przewodnicz?c? zosta?a pani Teresa Korczy?ska, zast?pc? Renata G?owala, a sekretarzem pani Marta Zubrzycka.
W sk?ad Komisji Rewizyjnej weszli panowie: Zbigniew Lisowski, Rafa? Rychel i Mariusz Mielczarek.
2004-04-07 KTO liczy 107 cz?onkw zwyczajnych oraz 18 wspomagaj?cych.
2004-04-19 Gmina Miejska K?odzko dofinansowuje rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykwki kwot? 3000 z?otych. KTO sprawuje patronat nad Lig? od pocz?tku jej istnienia.
2004-04-28 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) przygotowania tablic informacyjnych o szko?ach,
b) publikacji KTO,
c) promocji ksi??ki "W kraju Pana Boga",
d) Zielonych Szk?,
e) imprezy pod nazw? "Spotkanie z piosenka turystyczn?".
2004-05-04 4-5 maja
EKO-warsztaty dla gimnazjum spo?ecznego ECOLA z Wroc?awia.
2004-05-09 9-16 maja
Mi?dzynarodowe spotkanie przedstawicieli klub-netw pod Berlinem.
2004-05-17 Muzeum Ziemi K?odzkiej wyra?a zgod? na nieodp?atne wykorzystanie w publikacji KTO "Spacer po K?odzku" diapozytyww i zdj??.
2004-05-24 Starostwo Powiatowe dofinansowuje IX Wojewdzki Konkurs Plastyczny "Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej" kwot? 1000 z?otych.
2004-05-25 Prezentacje szkolne - ostatni raz w budynku Centrum Edukacji Kulturalnej.
2004-06-07 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) publikacji "Spaceru po K?odzku",
b) uzupe?nienia dokumentw w Krajowym S?dzie Rejestrowym,
c) podj?cia dzia?a?, dotycz?cych wydania publikacji KTO o K?odzku
w j?zyku niemieckim,
d) planw dotycz?cych projektu "Wakacje z przyrod?",
e) uczniowskiego odwo?ania od ostrze?enia pisemnego.
2004-06-07 Przekazanie Muzeum Ziemi K?odzkiej 20 egzemplarzy "Spaceru po K?odzku".
2004-06-10 KTO wspiera konkurs zorganizowany przez Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w K?odzku pod nazw? "Gazeta szkolna - wizytwk? szko?y".
2004-06-14 Uzupe?nienie dokumentw w Krajowym S?dzie Rejestrowym.
2004-06-23 Urz?d Miasta zamawia w KTO 500 sztuk publikacji "Spacer po K?odzku".
2004-06-29 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) utworzenia przy KTO niepublicznego o?rodka szkolenia nauczycieli,
b) przeprowadzenia projektu "AFL",
c) organizacji "Wakacji z przyrod?",
d) powo?ania klasy I SLO,
e) przekazania dochodw ze sprzeda?y ksi??ek na zap?acenie czynszu,
f) prowadzenia od nowego roku k? zainteresowa? w formie projektw,
g) namawiania m?odzie?y liceum do wzi?cia udzia?u w projekcie "Stwka".
2004-06-30 Z?o?enie ostatecznej wersji wniosku na mi?dzynarodowy projekt "AFL", ktry b?dzie realizowany z udzia?em naszej m?odzie?y oraz z Niemiec i z Czech.
2004-07-05 Ponowienie dzia?a? w celu odzyskania podatku VAT naliczonego do projektu Klub M?odego Odkrywcy.
2004-07-05 5-19 lipca
Przeprowadzenie projektu "Wakacje z przyrod?".
2004-07-21 Z?o?enie propozycji wsp?pracy Starostwu Powiatowemu w roku 2005.
2004-07-26 Pro?ba do Dolno?l?skiego Kuratora O?wiaty o obj?cie patronatem IX Wojewdzkiego Konkursu Plastycznego pod nazw? "Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej", organizowanego przez KTO.
2004-08-05 Umowa z panem Zdzis?awem Szczepaniakiem na wydanie przez KTO ksi??ki pod tytu?em "Arno嗾 z Pardubic".
2004-08-27 27-30 sierpnia
KTO wspiera Oglnopolski Zjazd Bractw M?odych Mi?o?nikw Starych Miast - Ziemia K?odzka 2004.
2004-08-30 Dolno?l?ski Kurator O?wiaty przyjmuje patronat nad konkursem plastycznym "Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej".
2004-09-01 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) przygotowania XVIII Rajdu Spadaj?cego Li?cia,
b) przygotowania konkursw - plastycznego i na gr? o K?odzku,
c) programu "Cztery pory roku w grach",
d) wydawnictw KTO,
e) szkolenia na temat nowych zasad przyznawania dotacji,
f) omwienia i przygotowania konkursu grantowego,
g) prowadzenia szkolnych k? zainteresowa? metod? projektw,
h) otrzymania przez KTO "R?y k?odzkiej" za ksi??k? "W kraju Pana Boga".
2004-09-05 Wniosek o dotacj? na projekt Klub M?odego Odkrywcy do PFDiM.
2004-09-09 Zawarcie umowy "Porozumienie o wsp?pracy" z PFDiM w zakresie realizacji programu "Rwna? Szanse 2004 - Ma?e Granty Regionalne". Na jej podstawie KTO decyduje o rozdziale dotacji dla poszczeglnych projektw.
2004-09-15 Konferencja metodyczna prowadzona przez Janusza Lask? w ?wieszynie (zachodniopomorskie) na temat projektu dydaktycznego Klub M?odego Odkrywcy. Ch?? przyst?pienia do projektu Klub M?odego Odkrywcy zadeklarowa?y szko?y z okolic Koszalina, Trzebnicy i Opola.
2004-09-15 Z?o?enie wniosku na dotacje na konkurs plastyczny, warsztaty artystyczne oraz na konkurs piosenki turystycznej i grskiej.
2004-09-19 19-26 wrze?nia
Udzia? przedstawicieli klub-netu w projekcie "Weso?y autobus".
2004-09-22 K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe obejmuje honorowym patronatem program edukacyjny "Tajemnica Ducha Gr", koordynowany przez firm? AnQa z Wroc?awia.
2004-09-25 XVIII Rajd Spadaj?cego Li?cia na trasie Mi?dzylesie - Domaszkw. Udzia? w nim wzi??o 910 osb, w tym tak?e uczestnicy "Weso?ego autobusu" - projektu w ramach klub-netu.
2004-09-28 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) program dzia?ania Niepublicznego O?rodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator",
b) prowadzenia zaj?? - k? w formie projektw,
c) przyj?cia kolejnych cz?onkw wspieraj?cych,
d) sprawozdania finansowego.
2004-09-28 PFDiM przyznaje KTO dotacj? na realizacj? projektu modelowego Klub M?odego Odkrywcy.
2004-10-03 Prowadzenie mi?dzynarodowego (polsko-czesko-niemieckiego) projektu m?odzie?owego "Aqua Free Life" w Dusznikach Zdroju w ramach klub-netu. Wzi??o w nim udzia? ponad 60 osb z trzech krajw.
2004-10-11 Stowarzyszenie Spo?eczno-Kulturalne w ?wieszynie (powiat Koszalin) deklaruje ch?? wsp?pracy z KTO.
2004-10-12 Stowarzyszenie Sprawiedliwo??, Pokj i Integralno?? Stworzenia z Gry ?w. Anny (powiat Strzelce Opolskie) deklaruje ch?? wsp?pracy z KTO.
2004-10-14 Powstaje akt za?o?ycielski i statut Niepublicznego O?rodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator".
Organem za?o?ycielskim i prowadz?cym jest KTO.
2004-10-18 Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y przyznaje dotacj? na kolejny rok dzia?ania klub-netu w Zespole Szk? Spo?ecznych w wysoko?ci 20 tys. z?.
2004-10-20 20-24 pa?dziernika
Warsztaty artystyczne w Boles?awowie pod has?em Polska i polsko??.
2004-10-28 Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y przyznaje dotacj? na projekt realizowany przez KTO pod nazw? Klub M?odego Odkrywcy w wysoko?ci 40 tys. z?.
2004-11-04 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) przyj?cia sprawozdania z realizacji projektu "klub-net",
b) podpisania umowy z PFDiM na projekt modelowy - koordynowany przez KTO - Klub M?odego Odkrywcy,
c) windykacji zaleg?o?ci czesnego.
2004-11-10 Dolno?l?ski Kurator O?wiaty pozytywnie opiniuje projekt Niepublicznego O?rodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator" i wpisuje go do rejestru.
2004-11-17 Premiera sztuki Mariana P?toranosa Teatru Ko-Ku. Spektakl przygotowano w oparciu o materia? zawarty w ksi??ce "W kraju Pana Boga" - wydanej przez KTO w 2003 roku.
2004-11-18 W siedzibie KTO odbywa si? spotkanie Komisji Ekspertw programu "Rwna? Szanse 2004 - Ma?e granty regionalne", ktra rozdziela dotacje na realizacj? dzia?a?, opisanych we wnioskach z wojewdztw dolno?l?skiego, opolskiego, ?dzkiego i ?l?skiego, ktre kierowano do KTO ze wzgl?du na to, ?e Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y oraz Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci scedowa?y na nasze stowarzyszenie przeprowadzenie konkursu wnioskw.
Do rozdzia?u przeznaczono 360 000 z?otych.
Rozpatrzono 214 wnioskw.
2004-11-25 Z?o?enie wniosku do Urz?du Miasta o dotacj? na prowadzenie "Wakacji z przyrod?" w 2005 roku.
2004-11-25 Posiedzenie Zarz?du KTO w nast?puj?cych sprawach:
a) zatwierdzenia, nadania statutu, powo?ania dyrektora, przekazania dokumentacji do Kuratorium Niepublicznego O?rodka Doskonalenia Nauczycieli "Kreator",
b) naprawy banera zniszczonego przez wiatr.
2004-12-01 Spotkanie metodyczne na temat Klubu M?odego Odkrywcy w ?wieszynie.
2004-12-07 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach wykorzystuje, za zgod? wydawcy, ksi??k? wydan? przez KTO "W kraju Pana Boga".
2004-12-08 Spotkanie metodyczne w Krynicznie na temat Klubu M?odego Odkrywcy.
2004-12-29 Jury IX Wojewdzkiego Konkursu Plastycznego "Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej" ocenia ponad 800 prac, dopuszczonych do fina?u oraz przyznaje nagrody i wyr?nienia we wszystkich kategoriach.

Opracowanie kalendarium KTO na rok 2004: Mietek Kowalcze.
. : strona gナづウwna : . Sobota - 28 stycznia 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .