. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / wst?p . : strona gナづウwna : .
K?ODZKIE TOWARZYSTWO O?WIATOWE W 2003 ROKU...
W grudniu 1995 roku szesna?cie osb spotka?o si? w kawiarence szkolnej na zebraniu za?o?ycielskim K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego.
W styczniu 1996 roku S?d Okr?gowy w ?widnicy wpisa? Towarzystwo do rejestru stowarzysze? i od tej pory KTO rozpocz??o dzia?alno?? o?wiatow? na rzecz dzieci i m?odzie?y oraz doros?ych mieszka?cw Ziemi K?odzkiej. W maju 1996 roku protokolarnie przej?li?my do prowadzenia od Wroc?awskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Spo?eczn? Szko?? Podstawow? w K?odzku, ktrej dobre funkcjomowanie le?a?o i le?y nam najbardziej na sercu.
Pocz?tkowo K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe zajmowa?o si? wy??cznie prowadzeniem szko?y, zabezpieczaj?c stron? formalno-prawn? tej placwki. Jednak?e ju? w maju 1996 rozpocz?li?my realizacj? programu "Ziemia K?odzka - Nasza Ma?a Ojczyzna", ktrym pragn?li?my obj?? nie tylko uczniw Szko?y Spo?ecznej, ale tak?e z pozosta?ych placwek o?wiatowych naszego subregionu. Zarz?d KTO napisa? projekt, ktry zyska? przychylno?? kilku sponsorw, m.in. Polskiej Fundacji Dzieci i M?odzie?y. Dzi?ki dotacjom projektem obj?tych zosta?o kilka tysi?cy uczniw z kilkudziesi?ciu szk? Ziemi K?odzkiej.
Uznali?my, ?e praca za pomoc? projektw jest dobr? metod? do realizacji zada? statutowych KTO. W ci?gu o?miu lat istnienia Stowarzyszenia zrealizowali?my ponad dwadzie?cia r?norodnych projektw, z ktrych kilkana?cie mia?o zasi?g powiatowy, kilka dolno?l?ski i kilka szkolny. Pragniemy kontynuowa? prace t? metod?, bowiem daje ona ?wietne rezultaty, uaktywnia m?odzie?, ich rodzicw i kadr? Szko?y Spo?ecznej oraz pozwala pozyskiwa? ?rodki finansowe z dodatkowych ?rde? (fundacje, organizacje pozarz?dowe, Unia Europejska, ministerstwa, samorz?dy lokalne, fundusze celowe, firmy prywatne, korporacje, stowarzyszenia, etc.).
Wiele dzia?a? Towarzystwa jest znanych jedynie w w?skim gronie ich beneficjentw, dlatego KTO od 1996 roku wydaje Rocznik, w ktrym staramy si? przedstawia? najwa?niejsze wydarzenia z ?ycia organizacji. Pragniemy przypomnie?, ?e w Roczniku KTO za 2002 rok znajd? Pa?stwo komplet zaktualizowanych dokumentw konstytuuj?cych istnienie Towarzystwa oraz prowadzonych przez nie szk?, takich jak:
- Statut K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego,
- Statut Zespo?u Szk? Spo?ecznych w K?odzku,
- Statut Spo?ecznej Szko?y Podstawowej w K?odzku,
- Statut Spo?ecznego Gimnazjum w K?odzku,
- Statut Spo?ecznego Liceum w K?odzku.

Rocznik KTO 2003 przedstawia szczeg?owo nie tylko kalendarium dzia?a? Stowarzyszenia, ale tak?e szeroko opisuje najwa?niejsze przedsi?wzi?cia Towarzystwa i Zespo?u Szk? Spo?ecznych w K?odzku. Mamy nadziej?, ?e pozwoli on Pa?stwu lepiej oceni? ogrom pracy, wysi?ku i wielkie zaanga?owanie nauczycieli Szko?y Spo?ecznej, jej uczniw i absolwentw, a tak?e najaktywniejszych cz?onkw KTO. Zach?camy wszystkich do dalszej aktywno?ci na rzecz dzieci i m?odzie?y z terenu Ziemi K?odzkiej. Wszak od tego w jakich warunkach b?dzie si? dzisiaj kszta?ci?a, wychowywa?a i rozwija?a m?odzie? - zale?y jej i nasza przysz?o??. Warto inwestowa? w m?odzie?, bo jest to inwestycja, ktra na pewno si? zwrci. Mamy te? ?wiadomo??, ?e bez nieustannego poszukiwania najbardziej optymalnych form i warunkw rozwoju dla m?odych ludzi, wsp?czesny agresywny ?wiat mo?e "sprowadzi?" j? na "z?e tory". Wszak wychowanie
i edukowanie to bardzo delikatna materia, wiele lat pracy trzeba, by osi?gn?? znacz?cy post?p, szybko i ?atwo mo?na natomiast "co? zepsu?". KTO pragnie dzia?a? i wspiera? wszelkie dzia?ania w duchu rozwoju, post?pu, dobrego wychowania i kszta?cenia m?odych ludzi.
Janusz Laska
. : strona gナづウwna : . Sobota - 28 stycznia 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .