. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / wstト冪 . : strona gナづウwna : .
Kナ^DZKIE TOWARZYSTWO Oナ啗IATOWE W 2003 ROKU...
W grudniu 1995 roku szesnaナ嫩ie osテウb spotkaナP siト w kawiarence szkolnej na zebraniu zaナPナシycielskim KナPdzkiego Towarzystwa Oナ孩iatowego.
W styczniu 1996 roku Sトd Okrト冏owy w ナ嗹idnicy wpisaナ Towarzystwo do rejestru stowarzyszeナ i od tej pory KTO rozpoczト卩P dziaナBlnoナ崙 oナ孩iatowト na rzecz dzieci i mナPdzieナシy oraz dorosナZch mieszkaナcテウw Ziemi KナPdzkiej. W maju 1996 roku protokolarnie przejト冤iナ嬶y do prowadzenia od WrocナBwskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego SpoナFcznト Szkoナて Podstawowト w KナPdzku, ktテウrej dobre funkcjomowanie leナシaナP i leナシy nam najbardziej na sercu.
Poczトtkowo KナPdzkie Towarzystwo Oナ孩iatowe zajmowaナP siト wyナてcznie prowadzeniem szkoナZ, zabezpieczajトc stronト formalno-prawnト tej placテウwki. Jednakナシe juナシ w maju 1996 rozpoczト冤iナ嬶y realizacjト programu "Ziemia KナPdzka - Nasza MaナB Ojczyzna", ktテウrym pragnト冤iナ嬶y objトト nie tylko uczniテウw SzkoナZ SpoナFcznej, ale takナシe z pozostaナZch placテウwek oナ孩iatowych naszego subregionu. Zarzトd KTO napisaナ projekt, ktテウry zyskaナ przychylnoナ崙 kilku sponsorテウw, m.in. Polskiej Fundacji Dzieci i MナPdzieナシy. Dziト冖i dotacjom projektem objト冲ych zostaナP kilka tysiト冂y uczniテウw z kilkudziesiト冂iu szkテウナ Ziemi KナPdzkiej.
Uznaliナ嬶y, ナシe praca za pomocト projektテウw jest dobrト metodト do realizacji zadaナ statutowych KTO. W ciトgu oナ嬶iu lat istnienia Stowarzyszenia zrealizowaliナ嬶y ponad dwadzieナ嫩ia rテウナシnorodnych projektテウw, z ktテウrych kilkanaナ嫩ie miaナP zasiト冏 powiatowy, kilka dolnoナ嬪トski i kilka szkolny. Pragniemy kontynuowaト prace tト metodト, bowiem daje ona ナ孩ietne rezultaty, uaktywnia mナPdzieナシ, ich rodzicテウw i kadrト SzkoナZ SpoナFcznej oraz pozwala pozyskiwaト ナ孑odki finansowe z dodatkowych ナコrテウdeナ (fundacje, organizacje pozarzトdowe, Unia Europejska, ministerstwa, samorzトdy lokalne, fundusze celowe, firmy prywatne, korporacje, stowarzyszenia, etc.).
Wiele dziaナBナ Towarzystwa jest znanych jedynie w wトskim gronie ich beneficjentテウw, dlatego KTO od 1996 roku wydaje Rocznik, w ktテウrym staramy siト przedstawiaト najwaナシniejsze wydarzenia z ナシycia organizacji. Pragniemy przypomnieト, ナシe w Roczniku KTO za 2002 rok znajdト Paナгtwo komplet zaktualizowanych dokumentテウw konstytuujトcych istnienie Towarzystwa oraz prowadzonych przez nie szkテウナ, takich jak:
- Statut KナPdzkiego Towarzystwa Oナ孩iatowego,
- Statut ZespoナV Szkテウナ SpoナFcznych w KナPdzku,
- Statut SpoナFcznej SzkoナZ Podstawowej w KナPdzku,
- Statut SpoナFcznego Gimnazjum w KナPdzku,
- Statut SpoナFcznego Liceum w KナPdzku.

Rocznik KTO 2003 przedstawia szczegテウナPwo nie tylko kalendarium dziaナBナ Stowarzyszenia, ale takナシe szeroko opisuje najwaナシniejsze przedsiト冽ziト冂ia Towarzystwa i ZespoナV Szkテウナ SpoナFcznych w KナPdzku. Mamy nadziejト, ナシe pozwoli on Paナгtwu lepiej oceniト ogrom pracy, wysiナLu i wielkie zaangaナシowanie nauczycieli SzkoナZ SpoナFcznej, jej uczniテウw i absolwentテウw, a takナシe najaktywniejszych czナPnkテウw KTO. Zachト冂amy wszystkich do dalszej aktywnoナ嫩i na rzecz dzieci i mナPdzieナシy z terenu Ziemi KナPdzkiej. Wszak od tego w jakich warunkach bト囘zie siト dzisiaj ksztaナDiナB, wychowywaナB i rozwijaナB mナPdzieナシ - zaleナシy jej i nasza przyszナPナ崙. Warto inwestowaト w mナPdzieナシ, bo jest to inwestycja, ktテウra na pewno siト zwrテウci. Mamy teナシ ナ孩iadomoナ崙, ナシe bez nieustannego poszukiwania najbardziej optymalnych form i warunkテウw rozwoju dla mナPdych ludzi, wspテウナDzesny agresywny ナ孩iat moナシe "sprowadziト" jト na "zナF tory". Wszak wychowanie
i edukowanie to bardzo delikatna materia, wiele lat pracy trzeba, by osiトgnトト znaczトcy postト冪, szybko i ナBtwo moナシna natomiast "coナ zepsuト". KTO pragnie dziaナBト i wspieraト wszelkie dziaナBnia w duchu rozwoju, postト冪u, dobrego wychowania i ksztaナDenia mナPdych ludzi.
Janusz Laska
. : strona gナづウwna : . Niedziela - 21 lipca 2024 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .