. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / statut . : strona gナづウwna : .
Statut Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego
Rozdziaウ I
Postanowienia oglne
ァ 1.1. Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowoカ prawnア.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeソona.
3. Stowarzyszenie moソe uソywa skrtowej nazwy „KTO”.

ァ 2. Terenem dziaウania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibア wウadz miasto Kウodzko.
ァ 3. Stowarzyszenie moソe uソywa odznak i piecz鹹i na zasadach okreカlonych w przepisach szczegウowych.
ァ 4. Stowarzyszenie opiera swojア dziaウalnoカ na pracy spoウecznej czウonkw. Do prowadzenia swoich spraw moソe zatrudnia pracownikw.
ァ 5. Stowarzyszenie moソe powoウywa koウa terenowe lub zakウadowe i inne jednostki organizacyjne rwnieソ o peウnej samodzielnoカci finansowej. Nadany przez Zarzアd statut powoウywanego koウa lub jednostki okreカli zakres samodzielnoカci w zakresie finansowania i rozliczania si.
ァ 6. 1. Stowarzyszenie moソe by czウonkiem krajowych i mi鹽zynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu dziaウania.
2. O przystアpieniu do organizacji, o ktrych mowa w ust. 1, bアdシ wystアpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Czウonkw wi麑szoカciア 2/3 gウosw czウonkw zwyczajnych, biorアcych udziaウ w Walnym Zebraniu Czウonkw.


Rozdziaウ II
Cele i formy dziaウania
ァ 7 1. Celem Stowarzyszenia jest wzbogacanie moソliwoカci edukacji dzieci i mウodzieソy poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw spoウecznych w dziedzinie oカwiaty, wychowania, kultury i sportu.
2. Przedmiotem dziaウalnoカci Stowarzyszenia jest:
a) prowadzenie przedszkoli,
b) szkolnictwo podstawowe,
c) dziaウalnoカ edukacyjna zespoウw szkウ w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego,
d) szkolnictwo gimnazjalne,
e) szkolnictwo licealne oglnoksztaウcアce,
f) dziaウalnoカ edukacyjna zespoウw szkウ w zakresie szkolnictwa oglnoksztaウcアcego,
g) nauka j黝ykw obcych,
h) ksztaウcenie ustawiczne dorosウych i pozostaウe formy ksztaウcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
i) wydawanie ksiアソek,
j) wydawanie czasopism i wydawnictwa periodycznych,
k) dziaウalnoカ wydawnicza pozostaウa,
l) dziaウalnoカ usウugowa zwiアzana z przygotowaniem druku,
ウ) doradztwo w zakresie prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej i zarzアdzania,
m) reklama,
n) dziaウalnoカ zwiアzana z tウumaczeniami i usウugami sekretarskimi,
o) dziaウalnoカ zwiアzana z organizacjア targw i wystaw,
p) dziaウalnoカ komercyjna pozostaウa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
r) dziaウalnoカ pozostaウych organizacji czウonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
s) dziaウalnoカ w zakresie organizacji turystyki,
t) dziaウalnoカ w zakresie organizowania, promowania i zarzアdzania imprezami sportowymi w obiektach i poza nimi,
u) dziaウalnoカ w zakresie organizowania, promowania i zarzアdzania przedstawie na ソywo innych niソ artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.

ァ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie dziaウalnoカci placwek oカwiatowo - wychowawczych, opiekuczych oraz kulturalnych i sportowych, w szczeglnoカci finansowanych ze カrodkw spoウecznych (pozabudソetowych).
2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu oカwiaty, wychowania, kultury i sportu.
3. Wspieranie i podejmowanie dziaウa zmierzajアcych do poprawy poziomu nauczania.
4. Przygotowywanie do twrczego uczestnictwa w kulturze oraz uwraソliwianie na wartoカci moralne i estetyczne oraz problemy ochrony カrodowiska.
5. Otaczanie opiekア oraz wspieranie rozwoju uczniw szczeglnie uzdolnionych, a takソe zaniedbanych i nieprzystosowanych.
6. Popularyzacj wspウdziaウania z rodzicami w edukacji i wychowaniu mウodego pokolenia oraz prowadzenie poradnictwa dla rodzicw, nauczycieli i uczniw.
7. Wspieranie inicjatyw i dziaウania w dziedzinie medycyny szkolnej.
8. Prowadzenie dziaウalnoカci wydawniczej.
9. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, bada i prac podejmowanych na rzecz oカwiaty i wychowania.
10. Prowadzenie dziaウalnoカci gospodarczej w ramach obowiアzujアcych przepisw.
11. Zajmowanie stanowisk i wyraソanie opinii w sprawach dotyczアcych oカwiaty i wychowania, kultury i sportu.
12.Wspウprac z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, ktrych cele dziaウania sア zbliソone do celw Stowarzyszenia.
13. Przeciwdziaウanie patologii spoウecznej wカrd dzieci i mウodzieソy.
14. Przeciwdziaウanie bezrobociu, zwウaszcza wカrd mウodzieソy, poprzez w szczeglnoカci organizowanie kursw, szkole i innych form ksztaウcenia.
15. Rozwijanie innych form dziaウalnoカci, sウuソアcych celowi statutowemu Stowarzyszenia.

ァ 9. 1. Dziaウalnoカ okreカlona w ァ 7 ust. 2 punkty a - h oraz s - u prowadzona jest odpウatnie.
2. Stowarzyszenie moソe prowadzi dziaウalnoカ gospodarczア w zakresie wskazanym w ァ 7 ust. 2 litera i - r wyウアcznie jako dziaウalnoカ dodatkowア w stosunku do prowadzonej dziaウalnoカci poソytku publicznego. Zasady prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej regulujア odr鹵ne przepisy. Nadwyソka przychodw nad kosztami moソe by przeznaczona wyウアcznie na dziaウalnoカ poソytku publicznego.


Rozdziaウ III
Czウonkowie, ich prawa i obowiアzki
ァ 10. 1. Czウonkami Stowarzyszenia mogア by osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna moソe by jedynie wspierajアcym czウonkiem Stowarzyszenia.

ァ 11. Czウonkowie Stowarzyszenia dzielア si na:
1) czウonkw zwyczajnych,
2) czウonkw wspierajアcych
3) czウonkw honorowych.

ァ 12. 1. Czウonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moソe by osoba fizyczna, posiadajアca peウnア zdolnoカ do czynnoカci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
2. Czウonkiem wspierajアcym moソe by osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana dziaウalnoカciア Stowarzyszenia, ktra zdeklarowaウa na jego rzecz pomoc finansowア lub rzeczowア, albo カwiadczyウa i カwiadczy pomoc osobistア. Osoba prawna dziaウa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Czウonkiem honorowym Stowarzyszenia moソe by osoba fizyczna, ktra wniosウa wybitny wkウad w rozwj idei Stowarzyszenia lub w inny szczeglny sposb zasウuソyウa si Stowarzyszeniu.
4. Czウonkw zwyczajnych i wspierajアcych przyjmuje w drodze uchwaウy Zarzアd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godnoカci czウonka honorowego nast麪uje przez Walne Zebranie Czウonkw, na wniosek Zarzアdu.

ァ 13 1. Czウonek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do wウadz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
3) zgウaszania opinii, wnioskw i postulatw do wウadz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urzアdze, カwiadcze i pomocy Stowarzyszenia na zasadach przez nie okreカlonych,
5) noszenia odznaki organizacyjnej.

2. Czウonek zwyczajny obowiアzany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celw Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminw i uchwaウ wウadz Stowarzyszenia,
3) regularnego opウacania skウadek i wypeウniania innych カwiadcze obowiアzujアcych w Stowarzyszeniu.

ァ 14 1. Czウonek wspierajアcy i honorowy posiada prawa okreカlone w ァ 13 ust. 1, z wyウアczeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Czウonek wspierajアcy i honorowy ma prawo bra udziaウ - z gウosem doradczym - w statutowych wウadzach Stowarzyszenia.
3. Czウonek wspierajアcy jest obowiアzany do regularnego wywiアzywania si z deklarowanych カwiadcze oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwaウ wウadz Stowarzyszenia.
4. Czウonek honorowy i wspierajアcy zwolnieni sア z opウacania skウadek czウonkowskich.

ァ 15. 1. Czウonkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) rezygnacji z przynaleソnoカci do Stowarzyszenia, zgウoszonej na piカmie Zarzアdowi
2) カmierci czウonka, ograniczenia bアdシ pozbawienia zdolnoカci do czynnoカci prawnych, po zbawienia czウonka praw publicznych, jak teソ utraty osobowoカci prawnej przez czウonka wspierajアcego,
3) skreカlenia z listy czウonkw z powodu zalegania z opウatア skウadek czウonkowskich lub innych zobowiアza przez okres co najmniej 3 miesi鹹y,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwaウ, regulaminw, postanowie i innych decyzji wウadz Stowarzyszenia,
5) pozbawienia czウonkostwa honorowego.

2. Fakt ustania czウonkostwa stwierdza na piカmie Zarzアd.

3. W przypadku okreカlonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarzアd, w przypadku okreカlonym w ust. 1 pkt 4 orzeka sアd Koleソeski na wniosek Zarzアdu, zaカ w przypadku okreカlonym w ust. 1 pkt 5 - uchwaウ podejmuje Walne Zebranie Czウonkw na wniosek Zarzアdu.

4. Organ orzekajアcy o skreカleniu lub wykluczeniu czウonka, obowiアzany jest zawiadomi czウonka o skreカleniu lub wykluczeniu, podajアc przyczyny skreカlenia lub wykluczenia i wskazujアc na prawo odwoウania si do Walnego Zebrania Czウonkw w terminie 21 dni od daty dor鹹zenia stosownej uchwaウy lub orzeczenia.

5. W razie pozbawienia czウonkostwa czウonka honorowego, ust. 4 stosuje si odpowiednio z tym, ソe czウonek ten moソe wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Walne Zebranie Czウonkw, ktre decyduje wwczas wi麑szoカciア 3/4 gウosw.

ァ 16. W razie odmowy przyj鹹ia w poczet czウonkw zwyczajnych lub wspierajアcych, stosuje si odpowiednio ァ 15 ust. 4.

Rozdziaウ IV
Struktura organizacyjna
ァ 17.Wウadzami Stowarzyszenia sア:
1) Walne Zebranie Czウonkw,
2) Zarzアd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sアd Koleソeski.

ァ 18. 1. Kadencja wszystkich wウadz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybr odbywa si w gウosowaniu tajnym zwykウア wi麑szoカciア gウosw. Wybr wウadz nast麪uje spoカrd nieograniczonej liczby kandydatw. Wybr Prezesa Zarzアdu nast麪uje bezwzgl鹽nア wi麑szoカciア gウosw.
2. Uchwaウy wウadz Stowarzyszenia podejmowane sア w gウosowaniu jawnym, zwykウア wi麑szoカciア gウosw, przy obecnoカci co najmniej poウowy oglnej liczby uprawnionych czウonkw, chyba ソe statut stanowi inaczej, lub teソ uchwalone zostanie gウosowanie tajne.

ァ 19.
W przypadku ustアpienia czウonka wウadz Stowarzyszenia lub ustania czウonkostwa w trakcie kadencji, skウad osobowy tych wウadz jest uzupeウniany spoカrd nie wybranych kandydatw, wedウug kolejnoカci uzyskanych gウosw. Liczba dokooptowanych w ten sposb czウonkw nie moソe przekroczy 1/3 liczby czウonkw pochodzアcych z wyborw.

Walne Zebranie Czウonkw
ァ 20. 1. Walne Zebranie Czウonkw jest najwyソszア wウadzア Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Czウonkw biorア udziaウ:
1) z gウosem stanowiアcym - czウonkowie zwyczajni,
2) z gウosem doradczym - czウonkowie wspierajアcy, honorowi i zaproszeni goカcie
3. O miejscu, terminie i porzアdku obrad Zarzアd powiadamia czウonkw co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Czウonkw.
4. Uchwaウy Walnego Zebrania Czウonkw zapadajア przy obecnoカci:
1) w pierwszym terminie - liczby czウonkw okreカlonej w ァ 18 ust. 2.,
2) w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut pシniej od pierwszego terminu - bez wzgl鹽u na liczb osb uprawnionych do gウosowania, pod warunkiem, iソ informacja o drugim terminie i prawomocnoカci uchwaウ na nim podj黎ych, zostaウa zawarta w powiadomieniach o zwoウaniu Walnego Zebrania Czウonkw.

ァ 21. 1. Walne Zebranie Czウonkw moソe by zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zebranie zwoウuje Zarzアd raz w roku jako sprawozdawcze, zaカ co 4 lata jako sprawozdawczo -wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czウonkw moソe odbywa si w kaソdym czasie, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoウywane przez :
1) Zarzアd - w wウasnej inicjatywy,
2) Zarzアd - na ソアdanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 20% zwyczajnych czウonkw Stowarzyszenia, w terminie 2 tygodni od zウoソenia ソアdania lub wniosku,
3) Komisj Rewizyjnア - gdy Zarzアd nie wykonuje obowiアzkw statutowych.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czウonkw mogア by wyウアcznie sprawy, dla ktrych zostaウo zwoウane.
4. Szczegウowe zasady zwoウywania oraz prowadzenia obrad Walnego Zebrania Czウonkw zawiera uchwalony przez nie regulamin.

ァ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania Czウonkw naleソy w szczeglnoカci:
1) okreカlenie gウwnych kierunkw dziaウania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie Statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminw wウadz Stowarzyszenia,
4) uchwalenia budソetu,
5) wybr i odwoウywanie czウonkw wウadz Stowarzyszenia oraz Prezesa Zarzアdu,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wウadz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokoカci skウadek czウonkowskich oraz innych カwiadcze, ulg i zwolnie od tych skウadek lub カwiadcze,
8) rozpatrywanie wnioskw i postulatw zgウaszanych przez czウonkw Stowarzyszenia lub jego wウadze,
9) rozpatrywanie odwoウa w sprawach czウonkowskich,
10) podejmowanie uchwaウ w innych sprawach przewidzianych w statucie oraz wniesionych pod obrady.

Zarzアd
ァ 23. 1. Zarzアd kieruje caウoksztaウtem dziaウalnoカci Stowarzyszenia, zgodnie z uchwaウami Walnego Zebrania Czウonkw, reprezentuje je na zewnアtrz i ponosi odpowiedzialnoカ przed Walnym Zebraniem Czウonkw.
2. Zarzアd skウada si z 5 - 7 czウonkw, w tym prezesa, 1 wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Nie moソe by czウonkiem Zarzアdu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest麪stwo umyカlne カcigane z oskarソenia publicznego lub przest麪stwo skarbowe;
4. Posiedzenia Zarzアdu odbywajア si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak niソ 1 raz w miesiアcu.

ァ 24. Do zakresu dziaウania Zarzアdu naleソy:
1) realizacja celw Stowarzyszenia, oraz uchwaウ Walnego Zebrania Czウonkw,
2) Okreカlenie szczegウowych kierunkw dziaウania,
3) Ustalanie budソetu i preliminarzy,
4) Sprawowanie nadzoru nad majアtkiem Stowarzyszenia,
5) Uchwalanie regulaminw niezastrzeソonych do kompetencji Walnego Zebrania Czウonkw,
6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, lub zbycia majアtku nieruchomego i ruchomego,
7) Powoウywanie komisji, zespoウw, sekcji, w celu wykonywania zada statutowych Stowarzyszenia, oraz okreカlania ich zada,
8) Powoウywanie, nadzorowanie i rozwiアzywanie placwek oカwiatowo - wychowawczych, opiekuczych, kulturalnych i sportowych, okreカlanie ich zasi麋u terytorialnego, i nadawanie statutu,
9) Powoウywanie i nadzorowanie kウ zakウadowych i terenowych, uchwalanie ich statutw oraz ocenianie ich dziaウalnoカci, jak rwnieソ rozwiアzywanie,
10) Organizowanie i prowadzenie dziaウalnoカci gospodarczej,
11) zwoウywanie Walnego Zebrania Czウonkw,
12) prowadzenie dokumentacji czウonkowskiej,
13) skウadanie sprawozda ze swej dziaウalnoカci na Walnym Zebraniu Czウonkw,
14) wykonywanie innych spraw, przewidzianych statutem, oraz uchwaウami Walnego Zebrania Czウonkw.


Komisja Rewizyjna
ァ 25. 1. Komisja Rewizyjna, jest wウadzア Stowarzyszenia powoウanア do sprawowania kontroli nad jego dziaウalnoカciア.
2. Komisja Rewizyjna skウada si z 3 czウonkw, ktrzy na pierwszym posiedzeniu wybierajア ze swego grona przewodniczアcego, wiceprzewodniczアcego i sekretarza.
3. Czウonkowie Komisji Rewizyjnej:
1)nie mogア by czウonkami Zarzアdu ani Sアdu Koleソeskiego, ani pozostawa z nimi w zwiアzku maウソeskim, we wsplnym poソyciu, w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegウoカci sウuソbowej,
2)nie mogア by osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przest麪stwo umyカlne カcigane z oskarソenia publicznego lub przest麪stwo skarbowe,
3)wykonujア swoje funkcje spoウecznie, a zwrot uzasadnionych kosztw mogア otrzymywa w wysokoカci nie wyソszej niソ przeci黎ne miesi鹹zne wynagrodzenie w sektorze przedsi鹵iorstw ogウoszone przez Prezesa Gウwnego Urz鹽u Statystycznego za rok poprzedni.

ァ 26. Do zakresu dziaウania Komisji Rewizyjnej, naleソy:
1) kontrolowanie dziaウalnoカci Stowarzyszenia,
2) wyst麪owanie do Zarzアdu z wnioskami wynikajアcymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) zwoウywanie Walnego Zebrania Czウonkw, w razie nie zwoウania go, przez Zarzアd w terminie, lub trybie przewidzianym Statutem, oraz zwoウanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czウonkw, gdy Zarzアd nie wywiアzuje si ze swoich obowiアzkw statutowych,
4) Skウadanie na Walnym Zebraniu Czウonkw sprawozda ze swojej dziaウalnoカci, oraz wnioskw w przedmiocie absolutorium dla Zarzアdu.

ァ 27. Czウonkowie Komisji Rewizyjnej, majア prawo bra udziaウ, z gウosem doradczym, w posiedzeniach Zarzアdu.

Sアd Koleソeski
ァ 28 1. Sアd Koleソeski skウada si z 5 czウonkw, ktrzy na pierwszym posiedzeniu wybierajア ze swego grona przewodniczアcego, wiceprzewodniczアcego i sekretarza.
2. Czウonkowie Sアdu Koleソeskiego nie mogア peウni funkcji w innych wウadzach Stowarzyszenia.
3. Przewodniczアcy Sアdu Koleソeskiego ma prawo uczestniczy w posiedzeniach Zarzアdu i Komisji Rewizyjnej z gウosem doradczym.

ァ 29. 1. Sアd Koleソeski orzeka w skウadzie trzyosobowym.
2. Zespoウowi rozpatrujアcemu sprawy przewodniczy przewodniczアcy Sアdu lub jego zast麪ca.
3. Post麪owanie przed Sアdem Koleソeskim toczy si na zasadzie rwnoカci stron, z zapewnieniem prawa do obrony.
4. Od orzeczenia Sアdu Koleソeskiego przysウuguje odwoウanie do Walnego Zebrania Czウonkw w terminie 21 dni od dor鹹zenia orzeczenia z uzasadnieniem.

ァ 30. Do zakresu dziaウania Sアdu Koleソeskiego naleソy:
1) rozpatrywanie spraw zwiアzanych z naruszeniem przez czウonkw postanowie statutu i uchwaウ wウadz Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporw pomi鹽zy czウonkami a wウadzami Stowarzyszenia,
3) skウadanie sprawozda ze swojej dziaウalnoカci na Walnym Zebraniu Czウonkw.

ァ 31. Sアd Koleソeski moソe nakウada nast麪ujアce kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach czウonkowskich na okres od 1 miesiアca do 1 roku,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.


Rozdziaウ V
Majアtek i fundusze
ァ 32. Majアtek Stowarzyszenia stanowiア nieruchomoカci, ruchomoカci i fundusze.
ァ 33. 1. ャrdウami powstania majアtku Stowarzyszenia sア:

1) opウaty wpisowe i skウadki czウonkowskie,
2) dochody z posiadanego majアtku,
3) dochody z prowadzonej dziaウalnoカci gospodarczej,
4) dotacje,
5) darowizny, zapisy, spadki,
6) wpウywy z dziaウalnoカci statutowej.

2. ヲrodki pieniソne, niezaleソnie od シrdeウ ich pochodzenia, mogア by przechowywane wyウアcznie na koncie Stowarzyszenia. Wpウaty gotwkowe winny by, przy uwzgl鹽nieniu bieソアcych potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Skウadki czウonkowskie powinny by wpウacane na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarzアd Stowarzyszenia, ktry prowadzi gospodark finansowア oraz rachunkowoカ, zgodnie z obowiアzujアcymi przepisami.


ァ 34. Oカwiadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia oraz pisma i dokumenty we wszystkich sprawach Stowarzyszenia skウadajア i podpisujア ウアcznie dwaj czウonkowie Zarzアdu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik. ァ 35. Zabrania si:
1)udzielania poソyczek lub zabezpieczania zobowiアza majアtkiem organizacji w stosunku do jej czウonkw, czウonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi czウonkowie, czウonkowie organw oraz pracownicy organizacji pozostajア w zwiアzku maウソeskim, we wsplnym poソyciu albow stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sア zwiアzani z tytuウu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,
2)przekazywania ich majアtku na rzecz ich czウonkw, czウonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych niソ w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoカci, jeソeli przekazanie to nast麪uje bezpウatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)wykorzystywania majアtku na rzecz czウonkw, czウonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych niソ w stosunku do osb trzecich, chyba ソe to wykorzystanie bezpoカrednio wynika z celu statutowego,
4)zakupu towarw lub usウug od podmiotw, w ktrych uczestniczア czウonkowie organizacji, czウonkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich, na zasadach innych niソ w stosunku do osb trzecich lub po cenach wyソszych niソ rynkowe.


Rozdziaウ VI
Zmiana statutu i rozwiアzanie Stowarzyszenia
ァ 36. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podj鹹ie uchwaウy o rozwiアzaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Czウonkw wymaga kwalifikowanej wi麑szoカci gウosw - 2/3 gウosw - w obecnoカci co najmniej poウowy zwyczajnych czウonkw Stowarzyszenia.
2. Uchwaウa o rozwiアzaniu Stowarzyszenia powinna zawiera sposb przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majアtku Stowarzyszenia.

Tekst jednolity Statutu uchwalonego 4 grudnia 1995 r.
ze zmianami uchwalonymi 10 kwietnia 2001r.,
20 grudnia 2001r., 6 kwietnia 2004r., 19 kwietnia 2005r.,
18 wrzeカnia 2007r. oraz 8 marca 2011r.
. : strona gナづウwna : . Pi?tek - 25 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .