. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / wst麪 . : strona gナづウwna : .
K」ODZKIE TOWARZYSTWO OヲWIATOWE W 2003 ROKU...
W grudniu 1995 roku szesnaカcie osb spotkaウo si w kawiarence szkolnej na zebraniu zaウoソycielskim Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
W styczniu 1996 roku Sアd Okr麋owy w ヲwidnicy wpisaウ Towarzystwo do rejestru stowarzysze i od tej pory KTO rozpoczウo dziaウalnoカ oカwiatowア na rzecz dzieci i mウodzieソy oraz dorosウych mieszkacw Ziemi Kウodzkiej. W maju 1996 roku protokolarnie przej麝iカmy do prowadzenia od Wrocウawskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Spoウecznア Szkoウ Podstawowア w Kウodzku, ktrej dobre funkcjomowanie leソaウo i leソy nam najbardziej na sercu.
Poczアtkowo Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe zajmowaウo si wyウアcznie prowadzeniem szkoウy, zabezpieczajアc stron formalno-prawnア tej placwki. Jednakソe juソ w maju 1996 rozpocz麝iカmy realizacj programu "Ziemia Kウodzka - Nasza Maウa Ojczyzna", ktrym pragn麝iカmy objア nie tylko uczniw Szkoウy Spoウecznej, ale takソe z pozostaウych placwek oカwiatowych naszego subregionu. Zarzアd KTO napisaウ projekt, ktry zyskaウ przychylnoカ kilku sponsorw, m.in. Polskiej Fundacji Dzieci i Mウodzieソy. Dzi麑i dotacjom projektem obj黎ych zostaウo kilka tysi鹹y uczniw z kilkudziesi鹹iu szkウ Ziemi Kウodzkiej.
Uznaliカmy, ソe praca za pomocア projektw jest dobrア metodア do realizacji zada statutowych KTO. W ciアgu oカmiu lat istnienia Stowarzyszenia zrealizowaliカmy ponad dwadzieカcia rソnorodnych projektw, z ktrych kilkanaカcie miaウo zasi麋 powiatowy, kilka dolnoカlアski i kilka szkolny. Pragniemy kontynuowa prace tア metodア, bowiem daje ona カwietne rezultaty, uaktywnia mウodzieソ, ich rodzicw i kadr Szkoウy Spoウecznej oraz pozwala pozyskiwa カrodki finansowe z dodatkowych シrdeウ (fundacje, organizacje pozarzアdowe, Unia Europejska, ministerstwa, samorzアdy lokalne, fundusze celowe, firmy prywatne, korporacje, stowarzyszenia, etc.).
Wiele dziaウa Towarzystwa jest znanych jedynie w wアskim gronie ich beneficjentw, dlatego KTO od 1996 roku wydaje Rocznik, w ktrym staramy si przedstawia najwaソniejsze wydarzenia z ソycia organizacji. Pragniemy przypomnie, ソe w Roczniku KTO za 2002 rok znajdア Pastwo komplet zaktualizowanych dokumentw konstytuujアcych istnienie Towarzystwa oraz prowadzonych przez nie szkウ, takich jak:
- Statut Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego,
- Statut Zespoウu Szkウ Spoウecznych w Kウodzku,
- Statut Spoウecznej Szkoウy Podstawowej w Kウodzku,
- Statut Spoウecznego Gimnazjum w Kウodzku,
- Statut Spoウecznego Liceum w Kウodzku.

Rocznik KTO 2003 przedstawia szczegウowo nie tylko kalendarium dziaウa Stowarzyszenia, ale takソe szeroko opisuje najwaソniejsze przedsi黔zi鹹ia Towarzystwa i Zespoウu Szkウ Spoウecznych w Kウodzku. Mamy nadziej, ソe pozwoli on Pastwu lepiej oceni ogrom pracy, wysiウku i wielkie zaangaソowanie nauczycieli Szkoウy Spoウecznej, jej uczniw i absolwentw, a takソe najaktywniejszych czウonkw KTO. Zach鹹amy wszystkich do dalszej aktywnoカci na rzecz dzieci i mウodzieソy z terenu Ziemi Kウodzkiej. Wszak od tego w jakich warunkach b鹽zie si dzisiaj ksztaウciウa, wychowywaウa i rozwijaウa mウodzieソ - zaleソy jej i nasza przyszウoカ. Warto inwestowa w mウodzieソ, bo jest to inwestycja, ktra na pewno si zwrci. Mamy teソ カwiadomoカ, ソe bez nieustannego poszukiwania najbardziej optymalnych form i warunkw rozwoju dla mウodych ludzi, wspウczesny agresywny カwiat moソe "sprowadzi" jア na "zウe tory". Wszak wychowanie
i edukowanie to bardzo delikatna materia, wiele lat pracy trzeba, by osiアgnア znaczアcy post麪, szybko i ウatwo moソna natomiast "coカ zepsu". KTO pragnie dziaウa i wspiera wszelkie dziaウania w duchu rozwoju, post麪u, dobrego wychowania i ksztaウcenia mウodych ludzi.
Janusz Laska
. : strona gナづウwna : . Pi?tek - 25 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .