. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania Zapraszamy do obejrzenia galerii z 5. K?odzkiej Lekcji ?piewania   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-02-21 09:11:19   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3   4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Konkurs plastyczny: W Betlejem narodzi? si? Bg!
Konkurs plastyczny: W Betlejem narodzi? si? Bg! K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
i
Centrum Kultury Chrze?cija?skiej w K?odzku
zapraszaj? do wzi?cia udzia?u w XII dolno?l?skim konkursie plastycznym pod has?em:

W Betlejem narodzi? si? Bg!   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF ::
Dodane: 2012-10-22 23:51:56   Autor: Wiktor Krokodyl.

Obchody 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
Obchody 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w obchodach 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku!

Parafia Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku ma ju? 30 lat!

W zwi?zku z tym mamy zaszczyt zaprosi? Ciebie na uroczysto?ci rocznicowe,
ktre odb?d? si?
od 13 do 16 wrze?nia 2012 r.
codziennie od godz. 15:00 do 21:30.   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-09-12 22:00:41   Autor: Wiktor Krokodyl.

EKO-?WIAT
EKO-?WIAT Ostatnimi czasy du?o si? mwi i s?yszy o ekologii, ochronie ?rodowiska i o tym jak my, ludzie, na nie wp?ywamy. Najwi?kszy popyt jest na produkty "zielone". Oszcz?dzamy energi? i wod?. Ka?dy chce do?o?y? swoj? cegie?k? do ratowania naszej planety. Tylko czy rzeczywi?cie rozumiemy czym jest ekologia? Mo?e wszystko co robimy jest czyst? komercj?, a prawdziwe problemy s? przed nami, zwyk?ymi lud?mi, ukrywane?   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-06-10 20:20:13   Autor: KTO.

Koty chodz? k?odzkimi ?cie?kami
Koty chodz? k?odzkimi ?cie?kami Mija w?a?nie pi?? lat od wydania pierwszego zbioru ba?ni o k?odzkich kotach. Warto przy tej okazji przypomnie? kolejne tytu?y serii, autorstwa ?ady Ponikowskiej i Marty Zilbert: "Tajemnica Glacelli", "Czary Glacelli", "Labirynt Konwalii" oraz "Ksi?ga Pikotki". Pi?ciolecie sta?o si? tak?e okazj? do uroczystego otwarcia pierwszego fragmentu kociego szlaku w naszym mie?cie. Wiadomo, ?e trzy kocie figurki stoj? ju? jaki? czas (mury klasztoru franciszkanw, Szko?a Spo?eczna), a teraz ods?oni?to kolejne trzy. Tym razem przed Starostwem Powiatowym, na p?ocie "Chrobrego" od strony ulicy Wojska Polskiego oraz na s?upie ogrodzenia Spo?ecznej od strony ulicy Zawiszy Czarnego. Ca?y szlak zaplanowano na 17 figur i ma szans? sta? si? ciekaw?, inspiruj?c? atrakcj? K?odzka. Wszystkim, ktrzy chcieliby pozna? ba?niowe dzieje k?odzkich kotw, a nast?pnie pod??a? ich ?ladami nowym szlakiem, polecamy ksi??ki wydane przez K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe, a dost?pne tak?e w sprzeda?y internetowej: www.kto.otwarte24.pl

Galeria: www.kto.superhost.pl/home.php?m=1&s=11&sm=193
Dodane: 2012-06-10 20:14:15   Autor: KTO.

EKO-Polska, EKO-?wiat...
EKO-Polska, EKO-?wiat... 19 kwietnia w salach Zespo?u Szk? Spo?ecznych w K?odzku odby? si? wielki fina? projektu "EKO-Polska, EKO-?wiat", realizowanego przez uczniw klasy pierwszej Spo?ecznego Liceum Oglnokszta?c?cego w K?odzku. W projekcie, oprcz Polakw, wzi??o udzia? prawie czterdziestu m?odych ludzi (16-24 lata) z 11 krajw ?wiata: Indii, Peru, Islandii, W?och, Turcji, Grecji, Bu?garii, Rumunii, W?gier, S?owacji i Litwy. Fina? by? super - ale po kolei...   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-04-21 23:18:52   Autor: KTO.

K?odzkie Emaus po raz drugi
K?odzkie Emaus po raz drugi W tym roku K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe w??czy?o si? w przygotowanie
i przeprowadzenie projektu Klubu Otwartej Kultury pt. "K?odzkie Emaus II". Otrzymali?my dotacj? na ten cel z Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Dolno?l?skiego. I rzeczywi?cie w Poniedzia?ek Wielkanocny ? 9 kwietnia odby? si? charytatywny koncert muzyki kameralnej w ko?ciele sistr klarysek w K?odzku przy ulicy ?ukasi?skiego. Znakomite wykonawczynie, czyli Magdalena Blum ? fortepian oraz Magdalena Kulig ? mezzosopran przyci?gn??y ponad trzystu s?uchaczy. Po koncercie uda?o si? zaprosi? widzw i artystki do ogrodu przyklasztornego oraz do wsplnego pocz?stunku w ramach Pierwszego K?odzkiego Mazurkowania. S?dzimy, ?e t? dobr? inicjatyw? kulturalno-towarzysk? warto kontynuowa? w kolejnych latach.

Zobacz galeri?: http://www.kto.superhost.pl/home.php?m=1&s=11&sm=192
Dodane: 2012-04-15 19:19:22   Autor: Mieciu Kowalcze.

Warsztaty plastyczne w salach parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
Warsztaty plastyczne w salach parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku Od 30 do 31 marca 2012 r. w go?cinnych salach parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku zorganizowane zosta?y warsztaty artystyczne dla uczniw k?odzkich szk?, w ktrych w sumie wzi??o udzia? 50 m?odych ludzi z klas 4-6 Szko?y Podstawowej nr 3 w K?odzku, Szko?y Podstawowej nr 6 w K?odzku, Spo?ecznej Szko?y Podstawowej w K?odzku oraz klas 1-3 Spo?ecznego Gimnazjum w K?odzku, pod opiek? swoich znakomitych nauczycieli sztuki. Nad przebiegiem warsztatw czuwali: ks. dziekan Julian Rafa?ko (strona duchowa), Gra?yna Tomaszewska (strona artystyczna), Joanna Sapieha (strona fotograficzna) oraz Janusz Laska (strona logistyczno-techniczna).   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-04-05 20:19:12   Autor: Wiktor Krokodyl.

DRUGIE K?ODZKIE EMAUS
DRUGIE K?ODZKIE EMAUS Zapraszamy na koncert muzyki kameralnej
DRUGIE K?ODZKIE EMAUS
w wykonaniu Magdaleny Kulig (mezosopran) i Magdaleny Blum (fortepian).

9 kwietnia 2012 (Poniedzia?ek Wielkanocny) godz. 17.00
ko?ci? ?w. Jerzego i Wojciecha przy klasztorze sistr klarysek w K?odzku.


Po koncercie siostry zapraszaj? do przyklasztornych ogrodw, kto mo?e nich przyniesie ze sob? kawa?ek mazurka (ciasta).

Koncert dofinansowany zosta? przez Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Dolno?l?skiego w ramach projektu "Emaus secondo".
Dodane: 2012-03-30 21:39:52   Autor: Wiktor Krokodyl.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego Zarz?d K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego informuje, ?e dnia 03.04.2012 r.o godzinie 16.30 w Zespole Szk? Spo?ecznych (aula w nowym budynku) w K?odzku odb?dzie si? Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw
KTO.   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-03-07 17:25:40   Autor: Wiktor Krokodyl.

20 lat Zespo?u Szk? Spo?ecznych!
20 lat Zespo?u Szk? Spo?ecznych! K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe oraz Zesp? Szk? Spo?ecznych
zrealizowa?y w listopadzie i grudniu projekt pn. "MAJA 2012", w ramach
ktrego odby? si? konkurs plastyczny z udzia?em 150 uczniw 12 klas
Zespo?u Szk? Spo?ecznych, sesja zdj?ciowa wszystkich klas i
nauczycieli, otwarto wystaw? prezentuj?c? 24 uczniowskie prace
plastyczne oraz wydrukowano kalendarz na 2012 rok, w ktrym znalaz?o
si? 13 najlepszych prac plastycznych (ka?dy miesi?c inna) oraz zdj?cia

12 klas ZSS. W za??czeniu mo?na zobaczy? kalendarz w wersji PDF. :: pobierz plik PDF ::
Dodane: 2011-12-10 09:14:58   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .