. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
Obrazek

Zarzアd Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego informuje, ソe dnia 03.04.2012 r. o godzinie 16.30 w Zespole Szkウ Spoウecznych (aula w nowym budynku) w Kウodzku odb鹽zie si Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw
KTO.


W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, wyznaczony zostaje termin drugi w tym samym dniu o godzinie 17.00, przy czym podejmowane na tym zebraniu uchwaウy b鹽ア prawomocne bez wzgl鹽u na liczb obecnych, uprawnionych do gウosowania.

Proponowany porzアdek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa KTO.
2. Wybr przewodniczアcego zebrania i sekretarza.
3. Przyj鹹ie porzアdku obrad.
4. Wybr komisji uchwaウ i wnioskw.
5. Wybr komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarzアdu KTO z dziaウalnoカci Towarzystwa za rok 2011.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sアdu Koleソeskiego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Gウosowanie nad przyj鹹iem przedstawionych sprawozda.
11. Gウosowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ust麪ujアcego Zarzアdu.
12. Wybr Prezesa KTO na kadencj 2012-2016.
13. Wybr pozostaウych 4 czウonkw Zarzアdu KTO na kadencj 2012-2016.
14. Wybr skウadu Komisji Rewizyjnej KTO na kadencj 2012-2016.
15. Wybr skウadu Sアdu Koleソeskiego na kadencj 2012-2016.
16. Wolne gウosy i wnioski.
17. Rozpatrzenie odwoウa od uchwaウ Zarzアdu.
18. Ogウoszenie wynikw gウosowa w wyborach w pkt.12, 13, 14, 15.
19. Podj鹹ie innych uchwaウ zgウoszonych przez Komisj Uchwaウ i Wnioskw.
20. Zakoczenie zebrania.

Oto projekty Uchwaウ:

Uchwaウa nr 1/2012 z dnia 03.04 2012
Walnego Zebrania Czウonkw Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego


Walne Zebranie Czウonkw Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego zatwierdza:
1. Sprawozdanie merytoryczne Zarzアdu KTO za 2011 rok.
2. Sprawozdanie finansowe KTO za 2011 rok, w skウad ktrego wchodzア:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans na dzie 31.12.2011 r. (aktywa i pasywa)
- Rachunek zyskw i strat za 2011 rok.

Uchwaウa nr 2/2012 z dnia 03.04 2012
Walnego Zebrania Czウonkw Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego


Walne Zebranie Czウonkw Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego udziela
absolutorium za 2011 rok ust麪ujアcemu Zarzアdowi Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
 
Autor: Zarzアd Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 24 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .