. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
Obrazek

Proboszcz parafii pod wezwaniem
Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
Prezes K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego
Kurator wystawy i uczestnicy

zapraszaj? na wernisa?

WYSTAWY RZE?BY
studentw i absolwentw
wroc?awskiej Akademii Sztuk Pi?knych
warszawskiej Akademii Sztuk Pi?knych
pozna?skiego Uniwersytetu Artystycznego

pt. ZNIKAJ

16 stycznia (czwartek) 2014 roku o godzinie 17.00
Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
przy parafii pod we zwaniem Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
ul. Jana Paw?a II

Uczestnicy wystawy:
Pawe? CZEKA?SKI
Mi?osz FLIS
Matej FRANK
Roland GRABOWSKI
Grzegorz ?OZNIKOW
Micha? OGANIACZYK
Daniel SOBA?SKI
Maria STO?EK
Anna SZWEC
Szymon WOJTY?A
Anna ?AK

Kurator wystawy:
Szymon WOJTY?AZnikaj.
Znika? to prozaiczne i bardzo powszechne stwierdzenie. Warunkuje ono niemal ka?dy proces ?yciowy. Ka?dy ruch, transformacja przyczynia si? do tego, co nazywamy znikaniem. ?yczenie znikni?cia kogo? lub czego? towarzysz? nam a? za cz?sto.

Istnienie czystego znikania - procesu, w ktrym materia przestaje ca?kowicie istnie? jest zastanawiaj?ce.
Zarejestrowanie sytuacji, w ktrej mo?na by?o by po prostu przesta? by? - w danej formie i uk?adzie, aby nie zast?pi? go ?adnym innym? Je?li znikanie jest sytuacj? czysto teoretyczn? to dlaczego zakorzeni?o si? tak bardzo w potocznej mowie? Energia opisywanego procesu to problem niezbadany, b?d?cy poza powszechnymi zdolno?ciami poznawczymi. Stawanie si? niewidocznym to przecie? sfera zarezerwowana dla tajemnej alchemii. Jednak samo s?owo rozpowszechni?o si? w?rd nas. Jednym z powodw mo?e by? fakt, ?e stymuluje cz?owieka do dzia?ania odcinaj?c od konsekwencji. Znikni?cie etymologicznie nie uwzgl?dnia bowiem tego co po nim zostaje? Pozwala zapomnie? o konsekwencjach dzia?ania?
?yjemy w czasie zdynamizowanego znikania, ktre odgradza nas od sentymentalizmu. W neoliberalnej strukturze ?ycia nie ma miejsca na postj, chwile odwrcenia i wspomnienia tego co przesz?e. Pozorno?? "Znikania" odgradza czas wsp?czesny od ruin cywilizacji, katastrof ekologicznych i wszystkich procesw, ktrych nie dano nam ogl?da?.
Na znikanie mo?na spojrze? dwojako. Z jednej strony interesuj?cy jest jego spo?eczny wymiar - jako narz?dzie uczestnicz?ce w przemianach i ruchach. Z drugiej za? znikanie to niemal metafizyczne zjawisko, wci?? intryguj?ce wsp?czesnego cz?owieka.
Miejsce eksponowanych prac rwnie? podlega wy?ej opisanym determinantom. Oto by?y ko?ci? przesta? nim by?. Zmienia si? charakter tego obiektu, ktry niczym serce wci?? pulsuje i nie daje o sobie zapomnie?.
.
W zaprezentowanych pracach chcemy przyjrze? si?, uchwyci? aspekt, ktry teoretycznie jest nieuchwytny. Poczynaj?c od etymologii tego s?owa, poprzez jego antropologiczne konotacje i na zjawiskach fizycznych ko?cz?c. Bazuj?c na wymiarze spo?ecznym osadzimy si? w teorii p?ynnej, nowoczesnej kultury charakteryzuj?cej si? zapominaniem. To zapominanie jest podstawowym wymiarem egzystencji, charakteryzuj?cym materie i warunki wszelkiego ?ycia.
Na wystawie zobaczy? b?dzie mo?na ponad 30 obiektw, instalacji, interwencji przestrzennych, wykonanych przez studentw oraz absolwentw Akademii Sztuk Pi?knych z Wroc?awia, Warszawy, oraz Uniwersytetu Artystycznego z Poznania.


Zapraszamy...
 
Autor: Wiktor Krokodyl.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-05-03 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-13 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-16 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2013-08-13 Wernisa? polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie? Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
2013-05-06 III K?odzka Lekcja ?piewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol?dowy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej
2012-11-13 Druga K?odzka Lekcja ?piewania
2012-11-11 II K?odzkie ?piewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw KTO
. : strona gナづウwna : . Sobota - 28 stycznia 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .