. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
Od dziewi鹹iu lat w grudniu mam wyznaczone pi麑ne, zaszczytne i odpowiedzialne spotkanie w Kウodzku jako przewodniczアca Dolnoカlアskich Konkursw Plastycznych, organizatorami ktrych niezmiennie jest Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe, a najwaソniejszymi goカ詢i sア dzieci i mウodzieソ oraz ich prace nadesウane na konkurs. Od poczアtku miaウam カwiadomoカ jak delikatne, wraソliwe i waソne sprawy spotkam w pracach mウodych ludzi. Odczucia i pragnienia, osobiste widzenie rzeczywistoカci, ktra otacza ich teraz, ale takソe rzeczywistoカci historycznej, dzielenie si radoカciami i smutkami dnia codziennego, ソyciem rodzinnym, otoczeniem, przyjaciウmi.... Nadsyウane prace to prawdziwe, szczere, spontaniczne wyraソanie jezykiem plastycznych znakw treカci tematw-haseウ (innych co roku), tak przecieソ powaソnych, trudnych i bardzo waソnych.
Podj鹹ie decyzji wzi鹹ia udziaウu w konkursie pociアga za sobア rozpoznanie tematu, przemyカlenie, rozbudzenie wyobraシni, by moソe dウugiej rozmowy, szukania materiaウw, obserwowania otoczenia, otwieranie oczu, uszu i serc na to, co w rソny sposb dotyczy tematu. Jest tu miejsce dla drugiego czウowieka: rodzicw, dziadkw, przyjaciウ i nauczyciela plastyki, ktrego rola jest nie do przecenienia, bo to najczカciej on wyjaカnia, rozbudza, zach鹹a, zaciekawia, wskazuje カcieソki poszukiwania i wウaカciwego rozpoznania tematu konkursu. Znajアc swojego ucznia, opiekun plastyczny bardzo cz黌to pomaga w wyborze techniki w jakiej najlepiej b鹽zie si pracowa uczniowi. Niezb鹽ne jest prawdziwe zaangaソowanie nauczyciela czy instruktora, czuwanie nad pracア ucznia na kaソdym etapie, dopingowanie, oddalanie zniech鹹enia, docenianie, zach鹹anie, naprowadzanie i pokazywanie, jak uzyska ciekawe efekty oraz jak wykorzysta te niezamierzone... Wiem, ソe satysfakcjア dla nauczyciela jest juソ przystアpienie jego ucznia do konkursu. Owocem wspウpracy na pウaszczyシnie mistrz-ucze sア dalsze nagrody, docenienie, zauwaソenie. Dobrア i sウusznア decyzjア organizatorw konkursw jest wi鹹 nagradzanie takソe nauczycieli, instruktorw i innych opiekunw plastyczncy uczniw, ktrych prace zostaウy zauwaソone przez jurorw.
Pi麑ne i szczere sア dzieウa dzieci. Rozczulajアca jest ich prostota, czasem naiwnoカ, umownoカ, nierzadko widoczny poカpiech, temperament, zachウyカni鹹ie si kolorem, zestawienie koloru, proporcji i form - bardzo odwaソne i nie zawsze po myカli i wedウug wiedzy dorosウych. Obcowanie z takimi pracami zawsze mnie porusza, zaskakuje na nowo, rozczula, odkrywa co zapomniane, odカwieソa spojrzenie na otaczajアcy カwiat i nasze kochane dzieci, uカwiadamiajアc ich ogromnア wraソliwoカ. Grupy wiekowo mウodsze wykazujア w pracach szczeglnie szerokア kolorystyk, szczeroカ i spontanicznoカ, naturalnア skrtowoカ w formach, ciekawoカ i pomysウowoカ rソnych technik, cz黌to nowatorskich i bardzo oryginalnych. Z radoカciア "karmiliカmy oczy" bogactwem i iloカciア nadsyウanych prac. Gdyby nie regulamin konkursu, ktry jednoczeカnie okreカla kryteria, mielibyカmy zawsze wielkie trudnoカci z wyborem prac do nagrd. Dzi麑i staraniom organizatorw i sponsorw, moソemy z kaソdej grupy wiekowej nagrodzi kilkunastu mウodych twrcw. Iloカ nadsyウanych prac カwiadczy o wzroカcie zainteresowania i rozbudzeniu twrczym mウodych uczniw. Jednoczeカnie nie ma monotonii, nawet jeカli zdarzajア si inspiracje wczeカniejszymi pomysウami. Zauwaソamy w pracach mウodzieソy odwag i eksperymenty przy wprowadzaniu rソnych technik czy urozmaice graficzno-malarskich, wraソliwoカ i zachwyt nad przyrodア, dojrzaウoカ przy wyraソaniu gウ鹵okich treカci patriotycznych, religijnych i regionalnych. Bardzo rzadko zdarzajア si inspiracje reklamami, komiksami czy produktami masmediw. I tu naleソア si podzi麑owania mアdrze czuwajアcym nad rozwojem i wraソliwoカciア mウodzieソy rodzicom i nauczycielom.
Po tak duソej dawce wraソliwoカci na pi麑no Ziemi Kウodzkiej, pi麑no Polski i wartoカci naszej kultury w pracach dzieci i mウodzieソy, radoカciア napeウniajア si oczy i serca. Nadzieja i pokj roカnie, bo te dzieci sア naszア przyszウoカciア. Nie wszyscy z nich b鹽ア wielkimi artystami, ale wszyscy majア pi麑ne i wraソliwe serca i juソ teraz tworzア swojア pracア pi麑nア przyszウoカ swojej rodziny, regionu i Ojczyzny. Sア wielkimi zasobami dobra i pi麑na.
Dzi麑uj wszystkim wspaniaウym mウodym twrcom, podejmujアcym trud udziaウu w konkursach organizowanych przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe. Szczeglnie dzi麑uj tym, ktrzy nie odbierajア nagrd i dyplomw. Kochani, wasz udziaウ カwiadczy o odwadze, radoカci, zapale, pracowitoカci, wytrwaウoカci - a to jest pi麑ne i tworzy dobro. Dzi麑uj Wam - nienagrodzeni uczestnicy wszystkich edycji Dolnoカlアskich Konkursw Plastycznych! Dzi麑uj Kウodzkiemu Towarzystwu Oカwiatowemu, a w szczeglny sposb panu Januszowi Lasce - pomysウodawcy i koordynatorowi konkursw.
Niech dobre dzieウa Bg bウogosウawi!
 
Autor: Anna Szmatuウa.

Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .