. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
Tegoroczna IX edycja konkursu "Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej" organizowanego przez KTO, to moje trzecie spotkanie z konkursem. Mj debiut to opieka artystyczna uczestniczアcych w konkursie dzieci, moich podopiecznych ze Studia Plastycznego Kウodzkiego Oカrodka Kultury. W nast麪nych latach zostaウam zaproszona do udziaウu w pracach jury konkursu. Jakkolwiek obie formy mojego uczestnictwa sア bardzo ciekawe i kreatywne, to udziaウ w pracach komisji konkursowej jest o wiele trudniejszy i bardziej odpowiedzialny. Gdy "startuje si" w konkursie razem z dzie詢i, sytuacja jest wウaカciwie prosta. Na potrzeby tematu powstaje maウe dzieウo sztuki, a moja rola sprowadza si do takiego pokierowania pracア dziecka, aby uzmysウowi maウemu artyカcie, ソe oprcz przyjemnoカci tworzenia staje do konkursu. Wiadomo, ソe bierze si udziaウ w wyカcigach, aby wygra lub otrzyma wyrソnienie czy pochwaウ. Jako opiekun musiaウam peウni rol partnera w tym wyカcigu, polegajアcア na dopilnowaniu, aby praca dziecka byウa wykonana perfekcyjnie pod wzgl鹽em obranej techniki, zwracaウa uwag jurorw, a jednoczeカnie nie zatracaウa dzieci鹹ej カwieソoカci i naiwnoカci.
Od strony jurora sprawa nie rozgrywa si w tak prosty sposb. Od kilku lat konkurs przebiega na bardzo "wyカrubowanym" poziomie. Prowadzアcy uczniw do konkursu nauczyciele i opiekunowie zdajア sobie z tego spraw. Prace dzieci przedstawiajア si w caウym bogactwie technik i pomysウw. Nieraz nieznacznie przekraczajアc to, o czym wspominaウam wczeカniej, dzieci鹹ア naiwnoカ i szczeroカ wypowiedzi. Wyrソniajアc poszczeglne prace nie znam autorw. Oceniam tylko to co widz: sposb rozwiアzania tematu, biegウoカ technicznア, カwieソoカ i spontanicznoカ mウodego artysty. Prbuj si wczu w jego akt tworzenia, zrozumie jego przeソycia i treカ, ktrア chce przekaza. Kolejnym bardzo waソnym zadaniem, jest przeカledzenie i zrozumienie roli jakア odegraウ opiekun w procesie powstawa nia dzieウa. Jest to nieraz najistotniejszy czynnik kocowej oceny, poniewaソ to stopie zaangaソowania i sposb pracy z dzieckiem moソe by decydujアcy o przyznaniu lub nie nagrody. We wczeカniejszych latach pojawiaウy si nieraz zarzuty, ソe prace dzieci sア zbyt dorosウe, ソe bardzo duソア rol w ich powstawaniu odgrywali opiekunowie, narzucajアcy technik, pomysウ i wykonanie. Wウaカnie takie prace jury musi starannie wyウowi i podda surowej ocenie. Moソe to wydaje si krzywdzアce dla dziecka, ale winny takiej sytuacji jest sam prowadzアcy do konkursu opiekun, ktrego moソna okresli mianem: "kreatywny nie fair".
Sytuacja komplikuje si jeszcze bardziej, gdy zgウoszone na konkurs prace sア wynikiem warsztatw plastycznych, plenerw oraz podobnych przedsi黔zi. W takim wypadku jest jeszcze trudniej wyウowi prace tzw. "pod mistrza", spoカrd tych autentycznie zainspirowanych, gdzie dziecko przejウo to co jest wartoカciowe od swojego nauczyciela, autentycznア radoカ i potrzeb indywidualnej kreacji, postaw wobec twrczoカci i dorosウego カwiata sztuki, a nie jedynie zr鹹znie naカladowanア efektownア technik.
Jako juror Dolnoカlアskch Konkursw Plastycznych oraganizowanych przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe bardzo si staram i mam nadziej, ソe moja praca w jury wyウawia autentyczne postawy, za ktrymi stoi wraソliwe, kreatywne dziecko, kierowane mアdrze przez opiekuna. W tak niewymiernej dziedzinie jakア jest ocena dziaウa twrczych, zwウaszcza jeカli ma si do czynienia z twrczoカciア dziecka, nie jest ウatwo ocenia. Nagrodア za dokonanie wウaカciwej oceny jest radoカ na twarzach dzieci oraz duma opiekunw i rodzicw, gdy sウyszア swoje nazwiska wyczytywane podczas wernisaソu wystawy w Muzeum Ziemi Kウodzkiej, prezentujアcej efekty kolejnych edycji konkursu.
 
Autor: Renata Szpak.

Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .